اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسة آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و به منظور ارزیابی پیشرفت این کودکان از آزمون خواندن و نارساخوانی نما استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد آزمودنی­ها پیشرفت کرده­اند و این پیشرفت در پیگیری دو ماهه و سه ماهه پایدار بود. پیشنهاد می­شود در پژوهش­های آتی از گروه­های سنی دیگر و مقاطع تحصیلی دیگر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


ایلوارد، الیزابت. اچ؛ براون، فرانک. ار. (1377) تشخیص و ساماندهی ناتوانی‌های یادگیری، ترجمة رضا برادری. چاپ اول ناشر: سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

حاضری (1385). تعیین میزان کارایی شیوة چندحسی در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش­آموزان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.

حمیدپور، حسن (1386). بررسی کارایی و اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری فراگیر (MBCT) در درمان و جلوگیری از عود و بازگشت افسرده خویی. پژوهش در سلامت روانشناختی. دورة اول شمارة دوم 25- 36

زینی­وند، مریم. (1387). مقایسة اثربخشی روش‌های چندحسی فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پس پایة سوم ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده کودکان استثنایی.

سیف­نراقی، مریم و نادری، عزت الله (1389). نارسایی­های ویژه در یادگیری. تهران: ارسباران. 121- 125

کاپلان و سادوک، (1388)، خلاصه روانپزشکی، جلد سوم، ترجمة رضاعی، فرزین، انتشارات ارجمند. 409- 410

کاکاوند، علیرضا (1389) ناتوانی­های یادگیری. انتشارات سرافراز. 134- 137

کاکایی، افتخار (1382). اثربخشی روش جندحسی در کاهش اختلال خواندن دانش­آموزان پایة اول و دوم ابتدایی شهر ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

کرک، چالفانت (1377)، اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی، ترجمة رونقی، خانجانی، وثوقی رهبری. نشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

مارنات، گری گراث (1387)، راهنمای سنجش روانی، ترجمة پاشا شریفی، حسن. نیکخو، محمد رضا، انتشارات رشد 399- 402

مک لافین، جیمز؛ والاس، جرالد (1370) : ناتوانی های یادگیری، ترجمة منشی طوسی، مشهد: آستان قدس رضوی.

Bannatyne, A. D., & Wichiarajote, P. (1969). Hemispheric dominance, handedness, mirror imaging, and auditory sequencing. Exceptional Children, 36 (1) , 27-36

Birsh J (1999). Multisensory teaching of basic language skills. Baltimore7 Brookes. 23- 42

Hairston. W. Et. Al (2005). Altered temporal profile of visual–auditory multisensory interactions in dyslexia. Exp Brain Res ,166: 474–480

Henry, K (2003). How people with dyslexia learn: Multiseneory. The Internationl Dyslexia Association.

Hoofer, A. (2004). The effects of using a multisensory approach to improve special student reading. Re- trieved April 30, 1-49

Lee A. Becker, (2000). Effect Size (ES)., http://web.uccs.edu/lbecker/Psy590/es.htm

Nelson, N. M., White-Traut, R. C., Vasan, U., Sil- vestre, J., Comiskey, E., & Meleedy-Rey, P. (2001). One-year outcome of auditory-tactilevi- sual-vestibular intervention in the neonatal inten- sive care unit: Effects of severe prematurely and central nervous system injury. Journal of Child Neu- rology, 16, 493-508.

Shaywitz SE, Shaywitz BA, Pugh KR, Fulbright RK, Constable RT, M encl WE, et al (1998). Functional disruption in the organization of the brain for reading in dyslexia. Proc Natl Acad Sci U S A;95:2636 – 41.

Stockdale Margaret E. ( 2007) Teachers' use of sensory activities in primary literacy lessons: A study of teachers trained in Accelerated Literacy Learning. University of South Florida. 19- 20

Williams, G. (2002). A study of the effects of multi- sensory writing instruction on the written expres- sion of the dyslexic elementary child. Retrieved April30.