پذیرش همسالان در دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم راهنمایی با نارسایی‌های یادگیری ویژه و دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه پذیرش همسالان از نظر خود و همکلاسی‌ها در دانش‌آموزان با نارسایی‌های یادگیری ویژه و دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا در پایۀ دوم راهنمایی است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن علّّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏آموزان پسر پایۀ دوم راهنمایی شهر اردبیل بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 160 دانش‌آموز (40 دانش‏آموز با نارسایی‌های یادگیری ویژه، 40 دانش‌آموز با پیشرفت تحصیلی پایین، 40 دانش‌آموز با پیشرفت تحصیلی متوسط و 40 دانش‌آموز با پیشرفت تحصیلی بالا) پایه تحصیلی دوم راهنمایی شهر اردبیل  بود که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانش‌آموزان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون‏های خواندن، نوشتن و ریاضیات، مقیاس پذیرش همسالان، آزمون گروه سنجی و آزمون هوشی ریون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بین دانش‌آموزان با نارسایی‌های یادگیری ویژه و دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا در پذیرش همسالان از نظر خود و همکلاسی‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج بیان می‌کند که دانش‏آموزان با نارسایی‌های یادگیری ویژه و دانش‏آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین در پذیرش همسالان مشکلات بیشتری دارند. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدمات مشاوره‌ای برای دانش‏آموزان استثنایی دارد؛ پیشنهاد می‌گردد با آموزش مهارت‏های برقراری تعاملات اجتماعی به دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های یادگیری ویژه به آن‌ها کمک شود تا با افزایش محبوبیت خود در بین همکلاسی‌ها بتوانند بر مشکلات تحصیلی خود غلبه کنند.

کلیدواژه‌ها


دلاور، علی. (1381). مبانینظریوعملیپژوهشدرعلومانسانیواجتماعی (چاپ ششم). تهران، انتشارات رشد. 350.

رضایی، حسن (1389). مقایسه پذیرش همسالان، سازگاری و ادراک از خود در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری و دانش‌آموزان عادی. پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.

سیدعباس زاده، میر محمد؛ گنجی، مسعود و شیرزاده، علی. (1382). بررسی رابطه هوش، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی تحصیلی مدارس استعداد درخشان شهرستان اردبیل، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل.

کاپلان، ه و سادوک، ب. (1998 ). خلاصه روانپزشکی (علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی). ترجمه نصرت الله پورافکاری.  1387. چاپ اول، انتشارات شهر آب و آینده سازان، تبریز.

گلشن‌فومنی، محمد رسول. (1383). روانشناسی پویایی گروه. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور (چاپ ششم).

مری نرث وی. درآمدی بر گروه سنجی و پویایی گروه. ترجمه غلامعباس توسلی. 1381. چاپ پنج. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

نجاریان، بهمن و ابراهیمی قوام، صغری. (1369). نقش حمایت اجتماعی در سازگاری فرد. مجله اطلاعات علمی، سال 6، شماره‌ی 8

یارمحمدیان، محمدحسین؛ مولوی، محمد و ایرانپور مبارکه، اختر. (1382). بررسی رابطه بین دوستی‌های دوجانبه، پذیرش همسالان، خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر سوم راهنمایی شهر اصفهان. مطالعات علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 6، شماره‌ 8

Agaliotis, I., & Goudiras, D. (2004). A profile of interpersonal conflict resolution of children with learning disabilities. A Contemporary Journal; 2, 2 ,15-29.

Andreassi., C. L. )2007(. The Relationships among Behavior, Social Cognition, and Peer Acceptance in School-Identified Children with Learning Disabilities. A dissertation submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of  Doctor of  Philosophy Psychology.

Al-Yagon, M. Mikulincer, M. )2004(. Patterns of close relationship and academic adjustment among school-age children with Learning Disabilities. The Division for Learning Disabilities of the council for Exceptional children. Learning Disabilities Research & Practice; 19 (1), 12- 19.

Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash, J. )2005(. Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of  Learning Disabilities; 38, 45–61.

Beilinson, J. S., & Olswang, L. B. )2003(. Facilitating peer-group entry in kindergartners with impairments in social communication. Language, Speech Hearing Serv, Schools; 34, 154–166.

Bowed, A. D. (1992). Integration and mains treming in cultural contex: Cancdian and American approaches. International journal of Disability. Development and Education. 39, 19-31.

Bryan, T., Donalue, M., Perl, R., & Sturm, C. (1981). Learning disabled children’s conversational skills: ‘‘The TV Talk Show’’. Journal of  Learning Disabilities; 4, 260–270.

Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and victimization: Processes that mediate the relation between peer group rejection and children's classroom engagement and achievement? Journal of Educational Psychology; 98, 1−13.

Diehl, D. S., Lemerise, E. A., Caverly, S. L., Ramsay, S., & Roberts, J. (1998). Peer relations and school adjustment in ungraded primary children. Journal of  Educational Psychology; 90, 506−515.

Felner, R. D., Lease, A. M., Philips, R. C. (1990). Social Competence and the Language of Adequacy as a Subject Matter for Psychology: A Quadripartite Trievel Framework. In T. P. Gullotta. G. R. Adams, & R Monte mayor (Eds), The Development of Social Competence (pp. 254-264). Beverly Hills: Sage.

Fox, C. L. (1989). Peer acceptance of learning disabled children in the regular classroom. Exceptional children, 56, 50-59.

Jimerson, S., Egeland, B., Sroufe, A., & Carlson, B. (2000). A prospective longitudinal study of high school dropouts examining multiple predictors across development. Journal of School Psychology; 38, 525−549.

Juvonen, J., & Bear, G. (1992). Social adjustment of children with and without learning disabilities integrated ckasssrooms. Journal of Educational Psychology; 84(3), 322-332.

Kavale, K., & Forness, S. (1996). Social skill deficits and learning disabilities: A  met analysis. Journal of Learning Disabilities; 29, 226-237.

Kupersmidt, J. B., Coie, J. D., & Dodge, K. A. (1990). The role of poor peer relationships in the development of disorder. In S. R. Asher, & J. D. Coie (Eds.), Peer rejection in childhood (pp. 274–308). Cambridge: Cambridge University Press.

Margalit, M., Levin-Alygon, M. (1994). Learning disability sub typing, Loneliness, and classroom adjustment. Learning Disabilities' quarterly; 17(4), 297-310.

Margalit, M., & Raviv, A. (1984). LD student's expressions of anxiety in terms of minor somatic complains Journal of Learning Disabilities; 17, 226-228.

Newcomb, A. F., Bukowski, W. M., & Pattee, L. (1993). Children's peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status: Psychological Bulletin Vole; 113(1), 99-128

Nowicki, E. (2003) A meta-analysis of the social competence of children with learning disabilities compared to classmates of low and average to high achievement. Learning Disability Quarterly; 26, 171-188.

Parker, J. G., & Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low accepted children at risk? Psychological Bulletin; 102, 357-389.

Ray, B. (1985). Measuring the social position of the mainstreamed handicapped child. Exceptional Children, 52, 57-62.

Risi, S., Gerhardstein, R., & Kistner, J. (2003). Children's classroom peer relationships and subsequent educational outcomes. Journal of Clinical and Adolescent Psychology; 32, 351−361.

Roberts, C., & Zubrick, S. (1993). Factor influencing the social status of children with mild academic disabilities in regular classrooms. Exceptional children; 59(3), 192-202

Sale, P., & Carey, D. (1995). The sociometric status of students with disabilities in a full-inclusion school. Exceptional Child; 62, 6–19.

Stone, W. L., & LaGreca, A. M. (1999). The social status of children with learning disabilities: a re-examination Journal of Learning Disabilities; 23, 32–37.

Sobornie, E. J. (1994). Social-affective characteristics in early adolescents identified as learning disabled and nondisabled. Learning Disabilities Quarterly; 17(4), 268-279.

Stuart, G., W. Sundeen, S. J. (1995). Principles and practic of psychiatric nursing. Fifth edition, st. Louis; mosby

Swanson, H. L. & Malone, S. (1992). Social skills and learning disabilities: A meta-analysis of the literature. Social psychology Review; 21, 579-582.

Tur-Kaspa, H., & Bryan, T. (1994). Social information-processing skills of students with learning disabilities.  Learning Disabilities research & practice; 9, 12–23.

Vaughn, S., & Hogan, A. (1994).The social competence of students with learning disabilities over time: a within individual examination. Journal of Learning Disabilities; 27, 292–303.

Vaughn, S & Shapiro, S. (1990). Peer acceptance, self-perception and social skills of learning disabled students prior to identification. Journal of Educational Psychology, 82, 101-106.

Vaughn, S., Zaragoza, N., Hogan, A., & Walker, J.(1993). A four-year longitudinal investigation of the social skills and behavior problems of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities; 26, 404–412.

Weiner, J. 1987. Peer status of Learning disabled children and adolescents: A review of the literature. Learning Disability Research & practice; 2, 62-79.

Wiener, J., & Schneider, B. H. (2002). A multisource exploration of the friendship patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology; 30, 127–141.

Winzer, M. (2000). The inclusion movement: review and reflections on reform in special education. In M. Winzer, & K. Mazurek (Eds.), Special education in the 21st century (pp. 5–26). Washington, DC: Gallaudet University Press.

Wentzel, K. R., & Caldwell, K. (1997). Friendships, peer acceptance, and group membership: Relations to academic achievement in middle school. Child Development; 68, 1198−1209.

Wentzel, K. R. (2003). Sociometric status and adjustment in middle school: A longitudinal study. Journal of Early Adolescence; 23, 5−28.

Wang, B., & Donahue, M. (2002). The social dimensions of learning disabilities: Essays in honor of Tanis Bryan. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wang, B. Y. L., & Wang, R. (1980). Role taking skills in normal achieving and learning disabled children. Learning Disability Quarterly; 3(2), 11-17.

 Zettergren, P. (2003). School adjustment in adolescence for previously rejected, average and popular children. British Journal of Educational Psychology; 73, 207−221.