روانشناسی افراد استثنایی (JPE) - فرایند پذیرش مقالات