تجربه‌ی زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوره‌ی کرونا

کاوه شفیعیان؛ سالار فرامرزی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 131-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55931.2231

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تجربه زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوران کرونا انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی و از نوع تجربۀ زیسته بود. به ‌این منظور از بین والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در سال تحصیلی 99-1398 که به دلیل پاندمی کرونا و تعطیلی مدارس، فرزندان آن‌ها دوران قرنطینه‌ی خانگی را سپری می‌کردند، ...  بیشتر