اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر بهزیستی روانی کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمد مهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.56257.2237

چکیده
  کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که سلامت روان کودک مبتلا به دیابت را تهدید می‌کند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بهزیستی روانی کودکان دیابتی بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس آزمون ...  بیشتر