دلبستگی به خدا و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌توان ذهنی و عادی

شهروز نعمتی؛ فرناز مهدی پور مارالانی؛ باقر غباری بناب

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 199-215

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1914

چکیده
  پژوهش حاضر دلبستگی به خدا و تاب آوری را در مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی مورد بررسی قرار داد. طرح پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و (همبستگی) بود. در این راستا، از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای داده‌ها از مدارس استثنایی و عادی استان اردبیل شهرستان مشگین شهر جمع آوری شدند. از مقیاس دلبستگی به خدا روات و کرکپاتریک و تاب آوری کانر و دیویدسون ...  بیشتر