اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی

نعمت الله لدنی فرد؛ ستاره شجاعی؛ قربان همتی علمدارلو

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.6033.1182

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن (سرعت، درک‌مطلب و دقت خواندن) دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی سنین 8 تا 12 ساله، به روش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) و به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان سنین ...  بیشتر

مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی

ستاره شجاعی؛ حجت پیرزادی؛ محمد خاموشی؛ سعید شریفی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7369

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی انجام شد. جامعه آماری شامل افراد 13 تا 22 ساله ی با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (32 فرد با آسیب بینایی، 21 فرد با آسیب شنوایی و 63 فرد عادی) انتخاب شد. گروه‌های با آسیب شنوایی و بینایی با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

پیش‌بینی نشانه‏های سلامت‌روانی بر اساس تاب‏آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390

ستاره شجاعی؛ احمد به ‏پژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ باقر غباری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 21-46

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نشانه‌های سلامت‌روانی بر اساس تاب‌آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی صورت گرفت. روش پژوهش کاربردی و شیوة انجام دادن آن همبستگی است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة خواهران و برادران نوجوان 12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 91-1390بودند که از بین آنها ...  بیشتر