تدوین و روایی بسته توانمندسازی مهارت‌های پیش‌کلامی (‌ارتباطی) ویژه کودکان با اختلال عصب-تحولی: مطالعه موردی کودکان با اختلال اُتیسم

سعید رضایی؛ عسگر چوبداری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1400، ، صفحه 85-113

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.61406.2333

چکیده
  این پژوهش باهدف تدوین و روایی‌یابی بسته توانمندسازی مهارت‌های پیش‌کلامی (ارتباطی) برای کودکان با اختلال اُتیسم انجام شده است. روش پژوهش از نوع پژوهش کیفی و کمی به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش پژوهش کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی استفاده شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از جستجوی نظام‌مند مقالات، پایان‌نامه‌ها ...  بیشتر

تدوین برنامه مداخله حسی-حرکتی و بررسی اثر بخشی ان بر بهبود نیم رخ اجتماعی و علاقه اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا

سعید رضایی؛ بهمن بختیاری

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1398، ، صفحه 15-31

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.39163.1924

چکیده
  پژوهش با هدف تدوین برنامه مداخله حسی- حرکتی و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود نیمرخ اجتماعی و علاقه اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا انجام شده است. ­روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال اتیسم عملکرد بالا در شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بودند. تعداد ۲۰ کودک ...  بیشتر

نقش مهارت‌های حرکتی در پیش‌بینی مهارت اجتماعی و رفتار چالشی (تکراری) کودکان با اختلال طیف اتیسم

سعید رضایی؛ منا لاری لواسانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 19-33

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.21418.1545

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای چالشی کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شده‌است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ کودکان پسر با اختلال مراکز ویژۀ اتیسم شهر تهران در سال 1396- 1395 است. از کل جامعۀ هدف، تعداد 50 پسر با اختلال طیف اتیسم در دامنۀ سنی 5 تا 14 سال ...  بیشتر