نویسنده = ملک پور، مختار
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 26-40

10.22054/jpe.2015.1637

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی


2. اثربخشی آموزش حافظۀ کاری بر کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان با نارسایی در املا

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 1-20

مختار ملک پور؛ سارا آقابابایی؛ احمد عابدی؛ مژگان شوشتری