اثربخشی آموزش معنویت برفشارر وانی وسلامت عمو‌می مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی

فاطمه اکبری؛ فریبا یزدخواستی؛ فرحناز شاکه نیا

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1394، ، صفحه 169-186

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1468

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش معنویتبرمیزانفشارروانیوسلامتعمومیمادرانکودکانکم­توان­ذهنی انجام شده است. پژوهش از نوع آزمایشیبا گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل همه مادرانکودکانکم­توانذهنی شهرستان الیگودرز در سال 1391 بود. نمونه مورد ­بررسی در این پژوهش، 30 نفر از مادران کودکان کم­توان ذهنی بود که بر اساس نمونه­گیری ...  بیشتر