تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی

زهرا امین ابادی؛ حمید علیزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jpe.2016.7109

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه تقویت املاء بر اساس الگوی پاسخ-به-مداخله و مطالعه‌ی اثربخشی آن در تقویت عملکرد دانش‌آموزان با مشکلات املا نویسی پایه سوم ابتدایی بود. این پژوهش در دو مرحله‌ی تدوین و اعتباریابی برنامه و سنجش اثر بخشی آن اجرا شده است و از نوع طرح‌های تک‌آزمودنی AB بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر