تدوین مدل رضایتمندی تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش بر اساس عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه داده‌بنیاد

سارا نجاتی فر؛ علی آقازیارتی؛ احمد عابدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 141-174

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.59758.2298

چکیده
  رشد و توسعه هر جامعه متأثر از نیروی آموزش­دیده آن جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی و فراهم کردن آن­ها، گامی به‌سوی توسعه پایدار است. این پژوهش باهدف کشف و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش داده­بنیاد بوده و گردآوری داده­ها از طریق مصاحبه ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی‏های کودک محور برمیزان بیش فعالی – تکانشگری کودکان پیش دبستانی

مژگان شوشتری؛ احمد عابدی؛ فرشته گلشنی؛ راضیه اهرمی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 103-118

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی‏های کودک محور بر میزان بیش فعالی - تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی/ تکانشگری پیش دبستانی انجام گرفته است. روش:روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان پسر پیش دبستانی مبتلا به اختلال ADHD شهر اصفهان در سال ...  بیشتر