آموزش علوم به شیوه مجازی: یـــک مطالعه آزمایشی با دانش‏آموزان مبتلا به نارسائی شنیداری

کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ مریم مهدوی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 99-112

چکیده
  :21/2/90                                    تاریخ پذیرش:22/3/90 چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مجازی بر یادگیری درس علوم دانش‏آموزان با نارسائی شنیداری پرداخته است. در چارچوب روش پژوهش نیمه آزمایشی‏،‏24 دانش آموز پایۀ پنجم ابتدایی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر