مقایسۀ شکل‏گیری مفهوم در دانش‏آموزان 17- 5 سال با و بدون نقص شنوایی در شهرستان قزوین، سال 1387

محمدرضا جلالی؛ لیلا حسن پور

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 99-124

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر به منظور بررسی ماهیت و جهت رابطۀ تفکر و زبان، تشکیل مفهوم (به عنوان اساسی ترین عنصر تفکر) در دانش آموزان شنوا و مبتلا به نقص شنوایی مورد مقایسه قرار گرفت تا از این طریق تأثیر فقدان یا تأخیر در آموزش زبان و همچنین تفاوت در نوع درون‏دادهای زبانی (زبان نشانه‏ای) بر تشکیل مفهوم و به تبع آن تفکر مورد ارزیابی قرار گیرد. ...  بیشتر