مقایسه خودمختاری و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانی ذهنی

آسیه شامرادلو؛ شهلا البرزی؛ دیبا سیف

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7117

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه خودتعیینی و ابعاد آن در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی در سنین 14 سال و بالاتراند که در سال تحصیلی 92- 91 در مدارس شیراز مشغول به تحصیل هستند. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر120 دانش‌آموز دختر ...  بیشتر