تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی

مهدی رحیمی؛ حسین افراسیابی؛ طیبه رستم پور گیلانی؛ عطیه قدوسی نیا

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20981.1534

چکیده
  با در نظر گرفتن تأثیر عمیق و متقابل کودکان با کم توانی ذهنی بر زندگی اعضای خانواده و به‌ویژه مادران و وجود مطالعات بسیار اندک در این گروه هدف، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران انجام گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. نمونه پژوهش 22 نفر از زنان دارای کودک کم‌توان ...  بیشتر