رابطه تاب‌آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی

سمیه امینی؛ مهدیه سادات خشوعی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 159-176

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.22110.1567

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب‌آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال 94- 1393 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر