مقایسه سبک‌های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال‌ اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی

سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 201-212

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.22679.1580

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی در مادران دارای کودکان با اختلال‌ اضطراب جدایی و عادی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مادران کودکان عادی شهر تهران بود که از این جامعه با استفاده از روش ...  بیشتر