اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف

فریبا ایمانی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 51-66

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان­های عمومی در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف 14- 8 سال بود. روش انجام این پژوهش روش تک آزمودنی از نوع طرح AB بود و نمونه پژوهش 6 دانش‌آموز دختر کم‌توان‌ذهنی خفیف و آموزش‌پذیر با دامنه سنی 14-8 بودند. به‌منظور اجرای پژوهش حاضر از 6 داستان محقق ...  بیشتر