اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی در کودکان با اختلال‌های طیف درخودماندگی

پرویز شریفی درآمدی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 67-82

چکیده
  کودکان با اختلال­های طیف درخودماندگی دشواری­های جدی در شناسایی، توصیف و تنظیم احساسات خود و دیگران را تجربه می­کنند. پژوهش در زمینۀ شناسایی مؤثرترین راهبردها برای حل این مشکل قابل‌تأمل است. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مداخله مهارت­های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی پسران با اختلال­های طیف درخودماندگی 10 تا 12 سال انجام ...  بیشتر