اثر فراگیرسازی دانش‌آموزان کم شنوا در مدارس عادی بر سازگاری اجتماعی آنان

قدرت اله جهانی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس تلفیقی و استثنایی ازنظر معلمان و والدین این دانش‌آموزان در شهرستان شهرکرد صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع علی– مقایسه‌ای بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید. بدین منظور از تعداد 150 نفر دانش‌آموز ناشنوا در استان چهارمحال و بختیاری 49 نفر در شهرستان ...  بیشتر