تأثیر واقعیت درمانی بر استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی

ربابه غلامی؛ علی محمد ناعمی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 209-236

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24534.1618

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استیگما و مولفه‌های مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار در سال تحصیلی 1395-1396بود که تعداد 34 مادر ...  بیشتر