مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش-آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی

زهرا رضوی علوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 95-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25529.1637

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمال‌گرایی با بهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 326 دانش‌آموز تیزهوش (161 پسر و 165 دختر) به فهرست شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی (MPCI، کابوری، 2006)، نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت (AEQ-R، عبدالله‌پور، 1394)، سیاهة ...  بیشتر