مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی

یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان؛ مرضیه پاسالاری

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 215-236

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.35387.1845

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری دبستانی مدارس شهر بوشهر که در سال تحصیلی97-1396 مشغول به تحصیل بودند، می‌باشد. آزمودنی‌های ...  بیشتر