تأثیرآموزش نظریه‌ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

نجیمه قربانی؛ سوسن جباری

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 237-259

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.34845.1832

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از توع طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری شهر شیراز بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از دانش‌آموزان پسر مبتلا به ناتوانی ...  بیشتر