تأثیر آرایش تمرینی و فراوانی بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

زهرا جهانبازی؛ اسماعیل صائمی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 181-201

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.40369.1949

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آرایش تمرینی و فراوانی بازخورد بر یادگیری حرکتی پرتاب از بالای شانه کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی طراحی شد. به همین منظور، ابتدا توسط غربالگری از پرسش‌نامه رشدی ویلسون و همچنین سیاهه مشاهده حرکتی آموزگاران، از میان 330 دانش‌آموز پسر، تعداد 40 کودک دارای اختلال هماهنگی رشدی شناسایی و در این تحقیق ...  بیشتر