مقایسه برتری طرفی مغز در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری

وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مهدیس مقصودلو

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  برتری طرفی یکی از شاخص‌هایتحول مغز طبیعی است و در آسیب‌های تحولی مغز این شاخص تغیر می‌کند. هدف پژوهش حاضربررسی الگوی جانبی شدن در کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری بود.پژوهشحاضر ازنوع علمی- مقایسه‌ای بود. در این مطالعه 20 کودک مبتلا بااختلال‌های یادگیری از بینکودکان مراجعه‌کننده به کلینیکدرمان اختلال‌هاییادگیری در شهر تهران ...  بیشتر