تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان

مهدی عبداله زاده رافی؛ مهسا رحیم زاده

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 133-155

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.51124.2140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان بود. در قالب یک طرح علی مقایسه‌ای با استفاده از روش سرشماری تمام 77 دانش آموزان دچار نارساخوانی شهر گناباد که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند و 77 دانش آموز عادی که از لحاظ سن، جنسیت و هوش‌بهر با گروه نارساخوان ...  بیشتر