اثربخشی قصه‌گویی دیجیتالی بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال طیف اتیسم

سحر محمدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ هادی مرادی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 73-98

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.53148.2179

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از قصه‌گویی دیجیتالی بر تنظیم هیجان در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم صورت گرفت. این پژوهش با روش شبه آزمایشی و با دو گروه آزمایش و کنترل، با پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه کودکان دارای اختلال طیف اتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک مادر و کودک وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بود. ...  بیشتر