تاثیر برنامه های منتخب تمرینی بر سرعت عکس العمل ساده و انتخابی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

مهسا تقی قره باغ؛ حسن محمدزاده

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1399، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.37558.1899

چکیده
  هدف تحقیق تاثیر برنامه‌های منتخب تمرینی بر سرعت عکس العمل ساده و انتخابی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی را بررسی‌می‌کند. تحقیق حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است؛ جامعۀ آماری آن تمام دانش‌آموزان دختر 10 تا 14 سالۀ شهر ارومیه با تشخیص اختلال DCD در مدرسه استثنائی ...  بیشتر