دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)

تعداد مشاهده مقاله

695,971

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

538,258

نسبت مشاهده بر مقاله

1599.93

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1237.37

تعداد مقالات ارسال شده

1,641

تعداد مقالات رد شده

1,106

درصد عدم پذیرش

67

تعداد مقالات پذیرفته شده

276

درصد پذیرش

17

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه روانشناسی افراد استثنایی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه روان‌شناسی افراد استثنایی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روانشناسی افراد استثنایی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش بر روی افراد استثنایی  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این حوزه را گزارش می دهند می باشد.

مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می شود و در صورت پذیرفته شدن مقاله، مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت می گردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

«نشریه روان شناسی افراد استثنایی با همکاری انجمن علمی کودکان استثنایی ایران منتشر می شود»

 «دسترسی به مقالات این سایت آزاد است» 

«این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند»

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش-آموزان مبتلا به افسردگی

مهدی برزگر بفرویی؛ اسما زارع؛ زهرا نقش؛ محمد شفیعی؛ یاسر حیدری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود‌دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر افسرده مراجعه‌کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودک‌استثنایی

نجمه ابراهیم زاده؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.67103.2437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش‌مادران دارای کودک‌استثنایی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک‌استثنایی شهر مشهد بود که در آموزش‌وپرورش استثنایی استان خراسان رضوی ثبت‌نام‌شده بودند، انتخاب نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایتمندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم

مریم شکوهی راد

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70389.2488

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایت‌مندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان اتیسم گروه‌ اتیسم در فضای مجازی بودند که از این جامعه 30 نفر از کودکان اتیسم 4 تا 12 ساله اتیسم، 15 نفر در گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة کاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مهدی رسولی؛ سعید رضایی؛ فاطمه نیکخو؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73985.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد.روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از بین همه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و ارتباط آن با خستگی از دلسوزی مادر

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه رضایی؛ سعید آریاپوران

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72832.2559

چکیده
  به خاطر وجود برخی از ویژگی‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و صدق نکردن برخی از معیارهای تشخیصی در مورد نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در این افراد، ممکن است تشخیص اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در افراد کم‌توان ذهنی مدنظر قرار نگیرد یا شیوع آن خیلی کمتر از میزان واقعی برآورد شود. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی

متین فرحبخش دقیق؛ رضوان همایی؛ حمداله جایروند

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75438.2606

چکیده
  هدف ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی بود. پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مادران دارای کودک فلج مغزی شهر رشت به تعداد 240 نفر در سال 1401 بودند. نمونه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کشف شبکه مضامین مشکلات ارتباطی خانواده‌های با فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

یوسف جمالی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74219.2594

چکیده
  وجود یک عضو مبتلا به اتیسم در خانواده طیف وسیعی از چالش‌ها و مشکلات را برای اعضای خانواده ایجاد می‌کند. پژوهش حاضر با هدف کشف چالش‎ها و مشکلات ارتباطی خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اتیسم و دستیابی به شبکه مضامین این چالش‎ها و مشکلات انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و روش تحلیل از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری خانواده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روش مهارت آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی

مژگان وطنخواه؛ سعید بختیارپور

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74402.2591

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش اثربخشی مهارت‌آموزی کودک راه‌حل محور بر مهارت‌های زندگی و ارتباطی کودکان کم‌توان ذهنی می‌باشد. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی دارای پیش‌آزمون-پس‌آزمون وگروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کودکان ن کم‌توان ذهنی 9-13 ساله مراجعه کننده به آموزشگاه استثنایی امید در بازه زمانی02-1401 واقع در شهر ساری بود. ...  بیشتر

تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1465

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی بود. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی‏ آماری این پژوهش را کلیه‏ی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی دوره‏ی آمادگی شهر مارلیک در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می‏دادند ...  بیشتر

مقایسۀ نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی و عادی

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 113-128

چکیده
  در بین فعالیت‌های کودکان،نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیلبه مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان‌درمانگری به کار گرفته می‌شود. هدف پژوهشحاضر مقایسه نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنیو عادی بود. نوع پژوهش، توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ آماری ...  بیشتر

تأثیر ‌بازی‌های ‌آموزشی ‌رایانه‌ای بر‌انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی

رحیم مرادی؛ حسن ملکی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1543

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های ‌آموزشی رایانه‌ای بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی با  ناتوانی یادگیری ریاضی بود. به همین منظور با اجرای یک پژوهش آزمایشی از بین تمامی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس شهر خرم آباد، 40 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل ...  بیشتر

بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش رفتار چالش‌انگیز افراد با اختلال اتیسم

الهام شفیعی فر؛ فرنگیس کاظمی؛ شیوا دولت ابادی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 187-204

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان ویبرواکوستیک موزیکبر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای، خود جرحی و پرخاشگرانه افراد با اختلال اتیسم  و بررسی تأثیر این درمان بر فعالیت سیستم اعصاب خودمختاراین افراد بود. روش این پژوهش از نوع تکموردی بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، اعضای نمونه که 3 نفر از نوجوانانافراد با اختلال اتیسم  با ...  بیشتر

تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا

اکرم هدی پور؛ پرویز شریفی درآمدی؛ فرنگیس کاظمی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 78-90

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1640

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا بود روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 30 دختر نوجوان نابینای افسرده که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران، در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری کودکان با اختلال یادگیری خاص

شرمین اسمعیلی انور؛ رضا قربان جهرمی؛ امین رفیعی‌پور؛ مهرداد ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.69634.2478

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به شرح زیر می باشدچکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر مولفه‌های کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به همراه گروه گواه بود. از میان کودکان مقطع ابتدایی از 7 تا 12 سال که در کلینیک‌های روان‌شناسی شهر تهران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی

فرهاد غدیری؛ کریم عبدالمحمدی؛ عسگر علیمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73269.2564

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی

احمد ناصری؛ مهناز خسروجاوید؛ سید موسی کافی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70870.2510

چکیده
  اختلال اضطراب جدایی از شایع‌ترین اختلال روانی در نوجوانان است که موجب اختلالات شدید جسمانی و روانی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی انجام شد. این پژوهش از نوع ‌تجربی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود

عسگر علیمحمدی؛ کریم عبدالمحمدی؛ ابوالفضل قدمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73990.2579

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی- هنجاریابی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش-آموزان پسر با مشکلات رفتاری برون‌نمود 7 تا 12 ساله استان تهران و استان آذربایجان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی سازی شده براساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارت های اجتماعی در دانش آموزان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

سیف الله آقاجانی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ علی سلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74206.2587

چکیده
  ناسازگاری‌ها و اخـتلالات رفتـاری در بزرگسالی و نوجـوانی اغلب از بی‌توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی- رفتـار‌ی کـودک ناشی می-شود. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده براساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه پاسخ به مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی بر مشکلات رفتاری، ناگویی خلقی، پیوند مدرسه و تنظیم هیجانی: رویکردی سنتزپژوهانه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ محمد ارشد طالشمکاییل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75356.2605

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نظامند و ارائه فراترکیبی از پژوهش های مرتبط با مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه بود. پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب با رویکردی سنتز پژوهانه بود. داده های مورد نیاز از طریق جستجوی واژگان کلیدی یادگیری اجتماعی هیجانی، اختلال یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی‌گری ابعاد ظرفیت تاملی والدین در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی

حانیه محمدی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سمانه اسعدی؛ طاهره صادقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74893.2602

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی‌گری ابعاد ظرفیت تاملی والدین در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش شامل والدین دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی شهر یزد در سال 1401 بودند که از این بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازه‌های روانشناسی مثبت‌محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه: مطالعه مروری نظامند

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ نیلوفر برومندزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74052.2584

چکیده
  اختلال یادگیری ویژه شامل اختلالی عصب-تحولی است که در سال‌های اخیر از منظر روانشناسی مثبت‌محور مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نقشه مفهومی سازه‌های روانشناسی مثبت محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه بود. طرح پژوهش از نوع مطالعه مروری نظامند بود. از طریق الگوی پریسما یافته‌های پژوهشی مرتبط با متغیرهای سازه‌های روانشناسی ...  بیشتر

ابر واژگان