نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ شناختی و زبان شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری (کم پیشرفت) انجام شد.در قالب یک پژوهش توصیفی – تحلیلی، از بین تمامی دانش آموزان 12-8 سال مراجعه‌کننده به مراکز اختلال یادگیری و دانش آموزان کم پیشرفت مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (دو گروه 100 نفره) انتخاب و در متغیرهای سن، جنسیت، پایه تحصیلی و هوشبهر همگن شدند. داده‌های پژوهش از طریق ویراست چهارم هوش وکسلر کودکان (2003)، مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (جیوا و همکاران، 2000) و آزمون تحول زبان- 3 (نیوکامر و هامیل، 1999) گردآوری و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌های پژوهش نشان داد که عملکرد دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در نیمرخ شناختی به‌طور معناداری ضعیف‌تری از دانش آموزان با مشکل یادگیری است، افزون بر این در مهارت‌های زبان‌شناختی نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزان با اختلال یادگیری در زیر مقیاس تحلیل واجی نسبت به گروه دانش آموزان با مشکل یادگیری به‌طور معناداری عملکرد ضعیف‌تری نشان دادند. از سوی دیگر، در زیر مقیاس‌های واژگان تصویری، تقلید جمله، تکمیل دستوری، تمایز گذاری کلمه، تولید کلمه، واژگان، شباهت‌ها و درک مطلب تفاوت معناداری بین دو گروه گزارش نشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر توجه به کارکردهای اجرایی و مهارت‌های زبان‌شناختی در تشخیص، آموزش و توان‌بخشی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری می‌تواند نتایج مؤثری در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

پوشنه، ک.، علی، ش و معتمد یگانه، ن. (1394). اثربخشی مداخله بازتوانی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظه کاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 5(20)، 159-142.
حسن‌زاده، س و مینایی، ا. (1380). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان برای کودکان فارسی‌زبان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1(1)، 51-35.
صادقی، ا.، ربیعی، م و عابدی، م. (1390). روا سازی و اعتبار یابی ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان. روانشناسی تحولی، 7 (28)، 386-377.
علیزاده، ح (1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصب‌شناختی با اختلال‌های رشدی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 6 (4)، 70-57
عبدالمحمدی، ک.، علیزاده، ح.، غدیری، ف.، طیب لی، م و فتحی، آ. (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (BREIF) در کودکان 6 تا 12 سال، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 8 (30)، 151-135.
قربانی، ن و جباری، س. (1397). تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 8(31)، 100-82.
میکاییلی، ن و اسمعیلی، م. (1395). مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی، فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 6(21)، 259-237.
Alloway TP, & Gathercole SE. (2006). Working memory and neurodevelopmental disorders. Hove: UK Psychology Press.
Alloway, T. P. (2011). A comparison of working memory profiles in children with ADHD and DCD. Child Neuropsychol, 17(5), 483-494. doi:10.1080/09297049.2011.553590Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. J Exp Child Psychol, 106(1), 20-29. doi:10.1016/j.jecp.2009.11.003
Alloway, T. P., Alloway, R. G., & Wootan, S. (2014). Home sweet home: does where you live matter to working memory and other cognitive skills? J Exp Child Psychol, 124, 124-131. doi:10.1016/j.jecp.2013.11.012
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, V. A.
Arrington, C. N., Kulesz, P. A., Francis, D. J., Fletcher, J. M., & Barnes, M. A. (2014). The Contribution of Attentional Control and Working Memory to Reading Comprehension and Decoding. Scientific Studies of Reading, 18(5), 325-346. doi:10.1080/10888438.2014.902461
Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends Cogn Sci, 4(11), 417-423.
Baddeley, A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nat Rev Neurosci, 4(10), 829-839. doi:10.1038/nrn1201
Baddeley, A. (2012). Working memory: theories, models, and controversies. Annu Rev Psychol, 63, 1-29. doi:10.1146/annurev-psych-120710-100422
Baddeley, A. D. (1986). Working memory. London: Oxford University Press
Berninger, V. (2006). A developmental approach to learning disabilities. In I. Siegel & A. Renninger (Eds.), Handbook of Child Psychology, Vol. IV, Child psychology and practice. New York: John Wiley & Sons.
Berninger, V. W. (2000). Development of Language by Hand and Its Connections with Language by Ear, Mouth, and Eye. Topics in Language Disorders, 20(4), 65-84.
Berninger, V. W., & May, M. O. (2011). Evidence-based diagnosis and treatment for specific learning disabilities involving impairments in written and/or oral language. J Learn Disabil, 44(2), 167-183. doi:10.1177/0022219410391189
Berninger, V., & Swanson, H. L. (2013). Diagnosing and treating specific learning disabilities in reference to the brain’s working memory system. In H. L. Swanson,Handbook of Learning Disabilities  K. Harris, & S. Graham (Eds.), . New York: Guilford Press.
Berninger, V., Abbott, R., Cook, C. R., & Nagy, W. (2017). Relationships of Attention and Executive Functions to Oral Language, Reading, and Writing Skills and Systems in Middle Childhood and Early Adolescence. J Learn Disabil, 50(4), 434-449. doi:10.1177/0022219415617167
Berninger, V., Swanson, H. L., & Griffin, W. (2014). Understanding developmental and learning disabilities within functional-systems frameworks: Building on the contributions of J. P. Das. In T. Papadopoulos, R. Parrilla, & J. Kirby (Eds.), Cognition, intelligence,and achievement (pp. 397–418). New York: NY: Elsevier.
Blair, C., Protzko, J., & Ursache, A. (2012). Self-regulation and early literacy. In S. B. Neuman, & D. K. Dickinson (Eds.). Handbook of early literacy research (pp. 20–35). New York, NY: Guilford.
Brandenburg, J., Klesczewski, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Buttner, G., & Hasselhorn, M. (2015). Working Memory in Children With Learning Disabilities in Reading Versus Spelling: Searching for Overlapping and Specific Cognitive Factors. J Learn Disabil, 48(6), 622-634. doi:10.1177/0022219414521665
Brandenburg, J., Klesczewski, J., Fischbach, A., Schuchardt, K., Buttner, G., & Hasselhorn, M. (2015). Working Memory in Children With Learning Disabilities in Reading Versus Spelling: Searching for Overlapping and Specific Cognitive Factors. J Learn Disabil, 48(6), 622-634. doi:10.1177/0022219414521665
Branum-Martin, L., Fletcher, J. M., & Stuebing, K. K. (2013). Classification and identification of reading and math disabilities: the special case of comorbidity. J Learn Disabil, 46(6), 490-499. doi:10.1177/0022219412468767
Butler, K. G., & Silliman, E. R. (2002). Speaking, reading, and writing in students with language and learning disabilities: New paradigms for research and practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Callinan, S., Theiler, S., & Cunningham, E. (2015). Identifying Learning Disabilities Through a Cognitive Deficit Framework: Can Verbal Memory Deficits Explain Similarities Between Learning Disabled and Low Achieving Students? J Learn Disabil, 48(3), 271-280. doi:10.1177/0022219413497587
Catts, H. W., & Kamhi, A. G. The connections between language and reading disabilities. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Cirino, P. T., Fuchs, L. S., Elias, J. T., Powell, S. R., & Schumacher, R. F. (2015). Cognitive and mathematical profiles for different forms of learning difficulties. J Learn Disabil, 48(2), 156-175. doi:10.1177/0022219413494239
Compton, D. L., Fuchs, L. S., Fuchs, D., Lambert, W., & Hamlett, C. (2012). The cognitive and academic profiles of reading and mathematics learning disabilities. J Learn Disabil, 45(1), 79-95. doi:10.1177/0022219410393012
Cornoldi, C., Giofre, D., Orsini, A., & Pezzuti, L. (2014). Differences in the intellectual profile of children with intellectual vs. learning disability. Res Dev Disabil, 35(9), 2224-2230. doi:10.1016/j.ridd.2014.05.013.
Das, J. P., Kar, B. C., & Parrila, R. K. (1996). Cognitive planning. New Delhi, India: Sage.
Das, J. P., Naglieri, J. A., & Kirby, J. R. (1994). Assessment of cognitive processes. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annu Rev Psychol, 64, 135-168. doi:10.1146/annurev-psych-113011-143750.
Fletcher, J. M. (2012). Classification and identification of learning disabilities. In B. Wong & D. Butler (Eds.), Learning about learning disabilities. New York, NY: Elsevier.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2007 .(Learning disabilities: From identification to intervention. New York, NY: Guilford Press.
Fuhs, M. W., & Day, J. D. (2011). Verbal ability and executive functioning development in preschoolers at head start. Dev Psychol, 47(2), 404-416. doi:10.1037/a0021065
Gathercole, S. E., & Pickering, S. J. (2000). Working memory deficits in children with low achievements in the national curriculum at 7 years of age. Br J Educ Psychol, 70 ( Pt 2), 177-194
Giofrè, D., & Cornoldi, C. (2015). The structure of intelligence in children with specific learning disabilities is different as compared to typically development children. Intelligence, 52, 36-43. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.intell.2015.07.002
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Behaviour Rating Inventory of Executive Function - Ages 5-18 (BRIEF). Lutz, Florida, USA: Psychological Assessment Resources.
Graham S, Harris KR, McKeown D (2013) The writing of students with learning disabilities, meta-analysis of self-regulated strategy development writing intervention studies, and future directions. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds) Handbook of learning disabilities (2ndedn) New York, NY: Guilford 405-438).
Hayes, J. R., & Berninger, V. (2014). Cognitive processes in writing: A framework. In B. Arfe´, J. Dockrell, & V. Berninger (Eds.). Writing development and instruction in children with hearing, speech, and language disorders. New York: Oxford University Press (in press, expected later in 2014).
Hofmann, W., Schmeichel, B. J., & Baddeley, A. D. (2012). Executive functions and self-regulation. Trends Cogn Sci, 16(3), 174-180. doi:https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.01.006
Liberman, A. M. (1999). The Reading Researcher and the Reading Teacher Need the Right Theory of Speech. Scientific Studies of Reading, 3(2), 95-111. doi:10.1207/s1532799xssr0302_1
Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). Working memory in children with specific learning disorders and/or attention deficits. Learning and Individual Differences, 49, 341-347. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2016.05.007
Mason LH, Harris KR, Graham S (2011). Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. Theory into Practice, 50, 20-27.
McCarney, S. B., & Arthaud, T. J. (2007). The Learning Disability Evaluation Scale - Renormed Second Edition (LDES-R2.
Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive Function Difficulties and Learning Disabilities: Understandings and Misunderstandings Executive function in education: From theory to practice. (pp. 77-105). New York, NY, US: Guilford Press.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "Frontal Lobe" tasks: a latent variable analysis. Cogn Psychol, 41(1), 49-100. doi:10.1006/cogp.1999.0734
Montgomery, J. W., Magimairaj, B. M., & Finney, M. C. (2010). Working memory and specific language impairment: an update on the relation and perspectives on assessment and treatment. Am J Speech Lang Pathol, 19(1), 78-94. doi:10.1044/1058-0360(2009/09-0028
Nelson, N. W. (2010). Language and literacy disorders: Infancy through adolescence. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Nelson, N. W., Helm-Estabrooks, N., Hotz, G., & Plante, E. (2011). Test of Integrated Language and Literacy Skills (TILLS). Baltimore, MD,: Brookes.
Newcomer, P. L., & Hammill, D. D. (1997). Test of language development. Austin,TX: PRO-ED.
Nippold, M., & Scott, C. (2010). Expository discourse in children, adolescents and adults: Development and disorders. New York, NY: Psychology Press.
Passolunghi, M. C., & Mammarella, I. C. (2010). Spatial and visual working memory ability in children with difficulties in arithmetic word problem solving. European Journal of Cognitive Psychology, 22(6), 944-963. doi:10.1080/09541440903091127
Passolunghi, M. C., & Mammarella, I. C. (2011). Selective Spatial Working Memory Impairment in a Group of Children With Mathematics Learning Disabilities and Poor Problem-Solving Skills. J Learn Disabil, 45(4), 341-350. doi:10.1177/0022219411400746
Peng, P., & Fuchs, D. (2016). A Meta-Analysis of Working Memory Deficits in Children With Learning Difficulties: Is There a Difference Between Verbal Domain and Numerical Domain? J Learn Disabil, 49(1), 3-20. doi:10.1177/0022219414521667
Pennington, B. F. (2006). From single to multiple deficit models of developmental disorders. Cognition, 101(2), 385-413. doi:10.1016/j.cognition.2006.04.008
Petersen, I. T., Bates, J. E., D'Onofrio, B. M., Coyne, C. A., Lansford, J. E., Dodge, K. A., . . . Van Hulle, C. A. (2013). Language ability predicts the development of behavior problems in children. Journal of abnormal psychology, 122(2), 542-557. doi:10.1037/a0031963
Pickering, S. J. (2006). Working memory and education. San Diego, CA: Academic Pres.
Poletti, M. (2016). Definition of a visuospatial dimension as a step forward in the diagnostic puzzle of nonverbal learning disability. Appl Neuropsychol Child, 1-4. doi:10.1080/21622965.2015.1064410
Poletti, M., Carretta, E., Bonvicini, L., & Giorgi-Rossi, P. (2016). Cognitive Clusters in Specific Learning Disorder. J Learn Disabil, 0022219416678407. doi:10.1177/0022219416678407
Posner, M., & Rothbart, M. (2007). Educating the human brain. Washington, DC: American Psychological Association.
Silliman, E. R., & Berninger, V. W. (2011). Cross-Disciplinary Dialogue about the Nature of Oral and Written Language Problems in the Context of Developmental, Academic, and Phenotypic Profiles. Topics in Language Disorders, 31, 6-23. doi:https://doi.org/10.1097/TLD.0b013e31820a0b5b
Silliman, E. R., Bahr, R. H., & Peters, M. L. (2006). Spelling patterns in preadolescents with atypical language skills: phonological, morphological, and orthographic factors. Dev Neuropsychol, 29(1), 93-123. doi:10.1207/s15326942dn2901_6
Snowling, M. J., & Hulme, C. (2012). Annual research review: the nature and classification of reading disorders--a commentary on proposals for DSM-5. J Child Psychol Psychiatry, 53(5), 593-607. doi:10.1111/j.1469-7610.2011.02495.x
Swanson, H. L. (1992). Generality and modifiability of working memory among skilled and less skilled readers. Journal of educational psychology, 88(4), 473-488. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.84.4.473
Swanson, H. L. (2012). Cognitive profile of adolescents with math disabilities: are the profiles different from those with reading disabilities? Child Neuropsychol, 18(2), 125-143. doi:10.1080/09297049.2011.589377
Swanson, H. L., & Ashbaker, M. H. (2000). Working memory, short-term memory, speech rate, word recognition and reading comprehension in learning disabled readers: does the executive system have a role?11The research was supported by Peloy Endowment Funds awarded by the first author.Intelligence, 28(1), 1-30. doi:https://doi.org/10.1016/S0160-2896(99)00025-2
Swanson, H. L., & Jerman, O. (2006). Math Disabilities: A Selective Meta-Analysis of the Literature. Review of Educational Research, 76(2), 249-274. doi:10.3102/00346543076002249
Swanson, H., & Alloway, T. (2012). Working memory, learning, and academic achievement (Vol. 1).
Swanson, H., & Siegel, L. (2001). Learning disabilities as a working memory deficit (Vol. 7).
Tannock, R. (2013). Rethinking ADHD and LD in DSM-5: proposed changes in diagnostic criteria. J Learn Disabil, 46(1), 5-25. doi:10.1177/0022219412464341
Tolar, T. D., Fuchs, L., Fletcher, J. M., Fuchs, D., & Hamlett, C. L. (2016). Cognitive Profiles of Mathematical Problem Solving Learning Disability for Different Definitions of Disability. J Learn Disabil, 49(3), 240-256. doi:10.1177/0022219414538520
Verhagen, J., & Leseman, P. (2016). How do verbal short-term memory and working memory relate to the acquisition of vocabulary and grammar? A comparison between first and second language learners. J Exp Child Psychol, 141, 65-82. doi:10.1016/j.jecp.2015.06.015
W. Berninger, V., Richards, T., & D. Abbott, R. (2015). Differential Diagnosis of Dysgraphia, Dyslexia, and OWL LD: Behavioral and Neuroimaging Evidence (Vol. 28).
Watson, S., Gable, L., & Morin, L. (2016). The Role of Executive Functions in Classroom Instruction of Students with Learning Disabilities. International Journal School Psychology, 3, 1-17. doi:10.4172/2469-9837.1000167
Weiland, C., Clara Barata, M., & Yoshikawa, H. (2014). The Co-Occurring Development of Executive Function Skills and Receptive Vocabulary in Preschool-Aged Children: A Look at the Direction of the Developmental Pathways (Vol. 23).
Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Duncan, L., Smith, S. D., Keenan, J. M., Wadsworth, S., . . . Olson, R. K. (2010). Understanding the complex etiologies of developmental disorders: behavioral and molecular genetic approaches. Journal of developmental and behavioral pediatrics : JDBP, 31(7), 533-544. doi:10.1097/DBP.0b013e3181ef42a1