نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی است. این پژوهش از طرح شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری ریاضی مراجعه کننده به مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر به تعداد 143 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن‌ها به ‌روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر که ویژگی‌های لازم بر اساس آزمون تشخیص اختلال ریاضی ملک‌پور (۱۳۷۳)، آزمون وکسلر و ملاک‌های ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی را داشتند فهرست شدند و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. برای سنجش عملکرد توجه، از خرده مقیاس خطای حذف آزمون عملکرد پیوستة TOVA (رازولد، میرسکی، ساراسون، برانسوم و بک، ۱۹۵۶) و برای ارزیابی عملکرد بازداری پاسخ از خرده مقیاس خطای ارتکاب آزمون TOVA (رازولد، و همکاران، ۱۹۵۶) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت یازده جلسه 60 دقیقه‌ای و به‌صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت. داده‌های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد توجه و بازداری پاسخ شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (۰۵/0˂P). با توجه به یافته‌های به‌دست‌آمده از مطالعه حاضر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای در بازداری و بهبود عملکرد توجه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی استفاده شود

کلیدواژه‌ها

خسروتاش، پ؛ ابوالمعالی­الحسینی، خ؛ و هاشمیان، ک. (۱۳۹۶). مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی-هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش­آموزان با اختلال ریاضی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، ۷(۲۷)، ۱۱۳-۱۷۹.
دهقانی، ‌ی؛ حکمتیان­فرد، ص؛ و پاسالاری،‌ م. (۱۳۹۷). مقایسه امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، ۸(۳۱)، ۲۳۴-۲۱۳.
سلطانی­کوهبانی، س؛ علیزاده، ح؛ هاشمی، ژ؛ صرامی، غ؛ و سلطانی­کوهبانی، س. (1392). اثربخشی برنامة رایانه­ای آموزش حافظة کاری بر کارکردهای اجرایی دانش­آموزان با اختلال ریاضی. تحقیقاتعلومرفتاری، 3(11)، 218-208.
علی­پور، ا؛ و مهدوی­نجم­آبادی، ز. (1393). مقایسة انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی، نارسایی در حساب و کودکان عادی. مجلةناتوانیهاییادگیری، ۳(4)، 98-80.
عمادی­فر، ف؛ و گرجی، ی. (1396). اثربخشی آموزش توجه بر مهار توجه، توجه متمرکز و پراکنده دانش­آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. فصلنامه سلامت روانی کودک، 4(1)، 77-67.
علیزاده، ح. (1384). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه–بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 5(3)، 348-323.
عبدی، ا؛ عربانی­دانا، ع؛ حاتمی، ج؛ و پرند، ا. (1393). اثربخشی بازی­های رایانه­ای شناختی بر بهبود حافظة کاری، توجه و انعطاف­پذیری شناختی در کودکان مبتلا به ADHD. فصلنامه کودکاناستثنائی، ۱۴(۱)، 23-19.
عزیزیان، م؛ اسدزاده، ح؛ علیزاده، ح؛ درتاج، ف؛ و سعدی‌پور، ا. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش ­آموزان با عملکرد هوشی مرزی. تحقیقات علوم رفتاری، 15(1)، 103-93.
مدنی، س؛ علیزاده، ح؛ فرخی، ن؛ و حکیمی­راد، ا. (۱۳۹۶). تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی (بازداری‌پاسخ، به­روز‌‌رسانی، توجه‌پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن برکاهش نشانه‌های کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، ۷(۲۶)، ۲۵-۱.
ملک­پور، ز. (1373). تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده از آن جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانش­آموزان عادی و دانش­آموزان دارای اختلال در محاسبه در کلاس­های سوم و چهارم ابتدایی دبستان­های شهر مشهد در سال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
نریمانی، م؛ قاسمی­ نژاد، م؛ و رستم اوغلی، ز. (1393). روانشناسیکودکاناستثناییمطابقباآخرینتغییراتDSM-5. اردبیل: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
هالاهان، د؛ و کافمن،ج. (۱۹۹۴). ترجمة علیزاده، ح؛ صابری، ه؛ هاشمی، ژ؛ و محی­الدین، م. (۱۳۹۶). دانش­آموزاناستثنائی:مقدمه ­ایبر آموزشویژه. تهران: نشر ویرایش.
هادیان­فرد، ح؛ نجاریان، ب؛ شکرکن، ح؛ و مهرابی­زاده هنرمند، م. (۱۳۷۹). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روانشناسی، ۴(۴)، ۴۰۴-۳۸۸.
 
Akerlund, E., Esbjornsson, E., Sunnerhagen, K. S., & Bjorkdahl, A. (2013). Can computerized working memory training improve impaired working memory, cognition and psychological health? Brain Injury, 27(13-14), 1649-1657.
Arnett, A. B., Pennington, B. F., Peterson, R. L., Willcutt, E. G., DeFries, J. C., & Olson, R. K. (2017). Explaining the sex difference in dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(6), 719-727.
Bathelt, J., Holmes, J., & Astle, D. E. (2019). Data-driven subtyping of executive function–related behavioral problems in children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(4), 252-262.
Bennett, S. J., Holmes. J., & Buckley, S. (2013). Computerized memory training leads to sustained improvement in visuospatial shortterm memory skills in children with Down syndrome. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 118(3), 179-192.
Blair, C., Raver, C. C., & Berry, D. J. (2014). Two approaches to estimating the effect of parenting on the development of executive function in early childhood. Developmental Psychology. 50(2), 554-565.
Bulthe, J., Prinsen. J., Vanderauwera, J., Duyck, S., Daniels, N., & et al. (2019). Multi-method brain imaging reveals impaired representations of number as well as altered connectivity in adults with dyscalculia. NeuroImage, 190, 289-302.
Casey, J. (2012). A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of nonverbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology, 27 (1), 35–57.
Cinquin, P. A., Guitton, P., & Sauzeon, H. (2019). Online e-learning and cognitive disabilities: A systematic review. Computers & Education, 130, 152-167.
Coleman, M. R. (2013). Response to intervention (RTI) approaches to identification practices within gifted education. In C. Callahan & H. Hertberg-Davis (Eds.) Fundamentals of Gifted Education Consillering Multiple Perspectives. New York, NY: Routledge Press.
Crane, N., Zusho, A., Ding, Y., & Cancelli, A. (2017). Domain-specific metacognitive calibration in children with learning disabilities. Contemporary Educational Psychology, 50, 72-79.
Diamond, A. (2012). Activities and programs that improve children's executive functions. Current Directions in Psychological Science, 12(5), 335-341.
Enriquez-Geppert, S., Huster, R. J., & Herrmann, C. S. (2013). Boosting brain functions: Improving executive functions with behavioral training, neurostimulation, and neurofeedback. International Journal of Psychophysiology, 88(1), 1-16.
Espinet, S. D., Anderson, J. E., & Zelazo, P. D. (2013). Reflection training improves executive function in preschool-age children: Behavioral and neural effects. Developmental Cognitive Neuroscience, 1(4), 3-15.
Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children: Identification and Intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1), 63-72.
Gashaj, V., Oberer, N., Mast, F. W., & Roebers, C. M. (2019). Individual differences in basic numerical skills: The role of executive functions and motor skills. Journal of Experimental Child Psychology, 182, 187-195
Hammond, S. I., Muller, U., Carpendale, J. I., Bibok, M. B., & Liebermann-Finestone, D. P. (2012). The effects of parental scaffolding on preschooler's executive function. Developmental Psychology, 48(1), 271-281.
Hauser, T. U., Rotzer, S., Grabner, R. H., Merillat, S., & Jancke, L. (2013). Enhancing performance in numerical magnitude processing and mental arithmetic using transcranial Direct Current Stimulation (tDCS). Frontiers in Human Neuroscience, 7(244), 121-134.
Hotton, M., Derakshan, N., & Fox. E. (2018). A randomised controlled trial investigating the benefits of adaptive working memory training for working memory capacity and attentional control in high worriers. Behaviour Research and Therapy, 100, 67-77.
Jankowska, A., Bogdanowicz, M., & Shaw, S. R. (2012). Strategies of memorization and their influence on the learning process among individuals with borderline intellectual functioning. Acta Neuropsychologica, 10(2), 271-290.
Kesler, S. R., Lacayo, N. J., & Jo, B. (2011). A pilot study of an online cognitive rehabilitation program for executive function skills in children with cancer-related brain injury. Journal Brain Injury, 25(1), 101-112.
Kirk, H. E., Gray, K., Riby, D. M., & Cornish, K. M. (2015). Cognitive training as a resolution for early executive function difficulties in children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 38, 145-160.
Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J, Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlstrom, K., & et al. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD-a randomized, controlled trial.  Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44(2), 177-186.
Leark, R. A., Greenberg, L. M., Kindschi, C. L., Dupuy, T. R., & Hughes, S. J. (2007). T.O.V.A. Professional Manual Test of Variables of Attention Continuous Performance Test.
Milton. H. (2010). Effects of a computerized working memory training program on attention, working memory, and academics, in adolescents with severe ADHD/LD. psychology journal, 1(14), 120–122.
Moreau, D., Wiebels, K., Wilson, A. J., & Waldie, K. E. (2019). Volumetric and surface characteristics of gray matter in adult dyslexia and dyscalculia. Neuropsychologia, 127, 204-210.
Mrazik, M., Naidu, D., Borza, C., Kobitowich, T., & Shergill, S. (2019). King Devick computerized neurocognitive test scores in professional football players with learning and attentional disabilities. Journal of the Neurological Sciences, 399, 140-143.
Nelwan, M., Vissers, C., & Kroesbergen, E. H. (2018). Coaching positively influences the effects of working memory training on visual working memory as well as mathematical ability. Neuropsychologia, 113, 140-149
Perelmutter, B., McGregor, K. K., & Gordon, K. R. (2017). Assistive technology interventions for adolescents and adults with learning disabilities: An evidence-based systematic review and meta-analysis. Computers & Education, 114(3), 139-163.
Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J., & Friedman, L. M. (2013). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical Psychology Review, 33(8), 1237-1252.
Schneider, D., Goddertz, A., Haase, H., Hickey, C., & Wascher, E. (2019). Hemispheric asymmetries in EEG alpha oscillations indicate active inhibition during attentional orienting within working memory. Behavioral Brain Research,359, 38-46.
Schuiringa, H., Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2017). Executive functions and processing speed in children with mild to borderline intellectual disabilities and externalizing behavior problems. Child Neuropsychology, 23(4), 442-462.
Smith, F. R., & Henderson, L. M. (2016). Sleep problems in children with dyslexia: understanding the role of sleep in neurocognitive development through the lens of developmental disorders. Acta Paediatrica, 105(9), 999-1000.
Soderqvist, S., Bergman Nutley, S., Ottersen, J., Grill, K. M., & Klingberg, T. (2012). Computerized training of non-verbal reasoning and working memory in children with intellectual disability. Frontiers in Human Neuroscience. 2(6), 271-283.
Viswanath, B., Janardhan Reddy, Y. C., Kumar, K. J., Kandavel, T., & Chandrashekar, C. R. (2009). Cognitive endophenotypes in OCD: A study of unaffected siblings of probands with familial OCD. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 33(4), 610–615.
Vugs, B., Hendriks, M., Cuperus, J., & Verhoeven, L. (2014). Working memory performance and executive function behaviors in young children with SLI. Research in Developmental Dis-abilities, 35, 62-74.
Witt, M. (2011). School based working memory training: Preliminary finding of improvement in children’s mathematical performance. Advance in Cognitive Psychology, 7(2), 7-15.
اسمیت، تی. سی.، پولووی، ا. ای.، تیبر داتی، تی.، پتن، ج آر و داودی، ای کی.(1395). روان­شناسی و آموزش دانش­آموزان با نیازهای ویژه. ترجمه قربان همتی علمدارلو، عباسعلی حسین خانزاده و حمید علیزاده. نشر ارسباران.
افروزغ. ع وکامکاری، ک. (1388). اصول روان‌سنجی هوش­آزمای تهران- استانفورد-بینه (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه تهران
امیری­فر، س. (1395). اثرات آموزش­های مبتنی بر رویکرد کتل- هورن- کارول (CHC) بر توانایی­های شناختی دانش­آموزان دبستانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
انجمن روانپزشکی امریکا.(2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی/­­ویراست پنجم. ترجمه یحیی سید محمدی (1394). تهران، نشر روان
بخشایش، ع.، برزگربفرویی،ک و مرادی عجمی، و. (1395). تاثیر آموزش حافظه کاری برعملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری. نشریهروانشناسی افراد استثنایی, 6(22), 96-110
تقی­زاده، ه.، سلطانی، ا.، منظری توکلی، ح و زین­الدینی میمند، ز. (1396). مدل ساختاری نقش کنش­های اجرایی در عملکرد یادگیری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص. فصلنامه سلامت روان کودک، ۴ (2)، ۲۵-۳۶
حسین‌خانزاده، ع.، لطیف­زنجانی،م و طاهر، م. (1397). مقایسه اثربخشی توان‌بخشی حافظة کاری به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکرد­های اجرایی دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی. روانشناسی افراد استثنایی, 8(29), 35-60.
جاویدنیا، س.، کامکاری، ک.، موللی،گ (1392)بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه نوین «هوش‌آزمای تهراناستانفوردبینه» در کودکان با تشخیص نارساخوانی. مجله مطالعات ناتوانی ۳(۱ ) ،44-51
خانجانی، ز.، هاشمی، ت.، جنگی، ش و بیات، ا. (1394). مقایسه حافظه کاری و توانایی سازماندهی و برنامه­ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی­های یادگیری. فصلنامه سلامت روان کودک، ۲(4)، ۸۹-۱۰۲
رفیع خواه، م و ارجمندنیا، ع. ا.(1393).نقش حافظه کاری در عملکرد کارکردهای اجرایی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری. مجله روان­شناسی و روان­پزشکی شناخت، 1(3)، 43-31
شریفی، ع،ا.، زارع، ح و حیدری، م. (1392). مقایسه حافظه فعال بین دانش­آموزان نارساخوان و دانشآموزان عادی. مجله ناتوانی­های یادگیری. 2 (3)، 17-6.
شکوهی­یکتا، م.، لطفی،­ ص.، رستمی، ر.، ارجمندنیا، ع.، معتمدیگانه، ن و شریفی، ع. (1393). اثربخشی تمرین رایانه­ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال کودکان نارساخوان. شنوایی­شناسی، 23(3)، 56-46
شیخ­الاسلامی، ع.، بخشایش،ع .، برزگربفرویی، ک ومرادی عجمی، و. (1396).آموزش حافظه فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش­آموزان دارای ناتوانی خواندن. مجله روان­شناسی بالینی، 9(2) (پیاپی 34)،47-58               
علی­بیگی، ز. (1390). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر عملکرد مهارت­های ادراکی- حرکتی و حافظه کاری در دانش­آموزان با مشکلات ویژه یادگیری در شهر شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد(چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
علی­پور، ا .، برادران، م و ایمانی فر، ح. (1394). مقایسه کودکان مبتلا به بیش­کاری/نارسایی توجه، ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار براساس مولفه های آزمون هوشی وکسلر کودکان. مجله ناتوانی­های یادگیری، 4(3)، 89-74
غباری بناب، ب.، بهاری، ف و ارجمندنیا، ع.­ا.(1396). اثربخشی روش دقیق آموزی بر روان­خوانی دانش­آموزان با مشکلات خواندن. مجله روان­شناسی، سال بیست و یکم، شماره 1، بهار.
قائمی، ه. ( 1393). اثر بخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری و حافظه بینایی وتوانایی خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خراسان رضوی
کامیابی، م.، تیموری، س و مشهدی، ع.(1393). اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش­آموزان نارساخوان. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 14(2) پیاپی 124، 41-33
کریمی، س.، عسکری، س. (1392). اثربخشیآموزشراهبردهایحافظهفعالبربهبودعملکردخواندن دانش­آموزاننارساخوان. مجله ناتوانی­های یادگیری. 3(1)،90-79
گنجی، م. (1396). روان­شناسی کودکان استثنایی بر­اساس DSM-5. (چاپ سوم). تهران: نشر ساوالان
لدنی­فرد، ن.، شجاعی، س و همتی علمدارلو، ق. (1395). اثربخشی برنامه بازی­های زبان­شناختی بر حافظه کاری دانش­آموزان پسر با نارساخوانی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 16(4)، 38-32
مرادی عجمی، و. (1392). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن و مولفه­های حافظه کاری دانش آموزان با مشکلات یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه یزد
هالاهان، د.، لوید، ج.، کافمن، ج.، ویس، م و مارتینز، ال. (1395). اختلال­های یادگیری، مبانی، ویژگی­ها و تدریس موثر. ترجمه حمیدعلیزاده، قربان همتی علمدارلو، صدیقه رضایی دهنوی و ستاره شجاعی.(چاپ هفتم)تهران: انتشارات ارسباران.
 
Alfonso, V. C., Flanagan, D. P., & Radwan, S. (2005). The impact of the Cattell-Horn-Carroll theory on test development and interpretation of cognitive and academic abilities. Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, (2nd), 185-202.
Baddeley, A. D. (1997). Human memory: Theory and practice. Psychology Press.
Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. (2009). Memory: Have: Psychology Press.
Evans, J. J., Floyd, R. G., McGrew, K. S., & Leforgee, M. H. (2002). The relations between measures of Cattell-Horn-Carroll (CHC) cognitive abilities and reading achievement during childhood and adolescence. School Psychology Review, 31(2), 246-262.
Faraone, S. V. & Biederman, J. (2005). What is the prevalence of adult SLD? Results of a population screen of 966 adults. Journal of Learning Dysability, 9, 384-391.
Flanagan, D. P., Alfonso, V. C., Mascolo, J. T. (2011).  A CHC-based operational definition of SLD: Integrating multiple data sources and multiple data-gathering methods. In D. P. Flanagan & V. C. Alfonso, Essentials of specific learning disability identification. (pp. 233-298). Hoboken, NJ US: John     Wiley & Sons Inc. 
Gomes, C. M. A., de Arújo, J., Ferreira, M. G., & Golino, H. F. (2014). The validity of the Cattel-Horn-Carroll model on the intraindividual approach. Behavioral Development Bulletin, 19(4), 22.
Haberlandt, K. (2013). Human memory: exploration and application, Pearson College Division.Boston Ma: Allyan & Bacon
Kimberly; E, (2005), Assessing pre schoolers cognitive performance On The KABC-II and The SB-IV, Ball State University.
Maupin, A. N., Pham, A., & Carlson, J. S. (2011). Parent management training. Encyclopedia of Child Behavior and Development.
Miyake, A.& Shah, P. (2013). Models of working memory: mechanisms of active maintenance and executive control, New York: Camrridge University press
Moura, O., Simões, M. R., & Pereira, M. (2015). Working memory in Portuguese children with developmental dyslexia. Applied Neuropsychology: Child, 4(4), 237-248.
Nevo, E., & Breznitz, Z. (2011). Assessment of working memory components at 6 years of age as predictors of reading achievements a year later. Journal of experimental child psychology, 109(1), 73-90.
Papalia, D. E. (2013). An investigation of memory function in dyslexic children. British journal of Psychology,71 (4), 487-503.
Roid, G. H. (2005). Stanford Binet Intelligence Scales for Early Childhood. Pro-ed. Fifth Edition (SB: V). Itasca, IL: Riverside Publishing. Canadian Journal of School Psychology, 19(1-2), 235-244.
Shaw, R., Grayson, A., & Lewis, V. (2005). Inhibition, ADHD, and computer games: The inhibitory performance of children with ADHD on computerized tasks and games. Journal of attention disorders, 8(4), 160-168.
Swanson, H. L., Kehler, P., & Jerman, O. (2010). Working memory, strategy knowledge, and strategy instruction in children with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 43(1), 24-47.
Swanson, H. L., & Sachse-Lee, C. (2001). Mathematical problem solving and working memory in children with learning disabilities: Both executive and phonological processes are important. Journal of experimental child psychology, 79(3), 294-321.
Thorne, G. (2006). 10 Strategies to Enhance Students' Memory. Metarie, LA: Center for Development and Learning. Retrieved Dec. 7, 2009, from from http://www.cdl.org/resource library/articles/memory_strategies_May06.php
Wajuihian, S. (2011). Dyslexia: An overview. The South African Optometrist, 70(2), 89-98.
Yang, J., Peng, J., Zhang, D., Zheng, L., & Mo, L. (2017). Specific effects of working memory training on the reading skills of Chinese children with developmental dyslexia. PloS one, 12(11), e0186114.