نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 دانشیار مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ویژگی­ های شخصیتی نقشی اساسی در کیفیت روابط بین فردی و زندگی خانوادگی دارند. این پژوهش به بررسی تحول اختلال شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی و آسیب‌شناسی تعاملات زناشویی افراد دارای اختلال شخصیت اجتنابی از نگاه همسران آنها پرداخت. بدین منظور با مطالعه منابع مرتبط با موضوع نحوه شکل­ گیری این اختلال بررسی شد و سپس با انجام مصاحبه ­های نیمه­ ساختاریافته با 9 نفر از همسران افراد اجتنابی که به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شده بودند، ویژگی­ های شخصیتی این افراد در تعاملات زناشویی بررسی شد. در تحلیل داده­ های به دست آمده از مصاحبه­ ها، 14 ویژگی مردان اجتنابی به دست آمد که عبارت بودند از کناره­گیری، بینش بدون تعمق، خودحقیرپنداری، جمع ­هراسی، کم­تحرکی بیانی، خانه­ های سرد احساسی، انفعال رفتاری، انفعال جنسی، تغییرگریزی، خودمحوری، فرسودگی زناشویی، کمال­گرایی جبری، منفعل ­ـ­پرخاشگر و ظاهر اجتماع­ پسند. ویژگی­ های شخصیتی افراد اجتنابی از یک سو منجر به آسیب رسیدن به خود آنها و از سوی دیگر موجب شکل­ گیری تعاملاتی سرد در روابط بین فردی و خانوادگی ­شان می ­شود. می­توان نتیجه ­گیری کرد که شناسایی مراحل تحول این اختلال و پیشگیری از شکل­ گیری آن در کودکان موجب ارتقاء کیفیت روابط بین فردی و خانوادگی افراد خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها