نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر شیراز در سال 1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه‌های آزمایش و گواه، گروه‌های آزمایش مداخلات آموزشی را طی سه ماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه داغ اجتماعی و تحمل روانی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش تاب‌آوری و تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی موثر بوده است (P

کلیدواژه‌ها

ربیعی کناری، ف؛ جدیدیان، ع؛ سلگی، م. (1394). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش استرس والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23(4)،105-95.
رضایی دهنوی، ص؛ نوری، ا؛ جعفری، م؛ فرامرزی، س. (1388). بررسی پدیده استیگما (داغ اجتماعی) در مادران دارای فرزند با نشانگان داون در شهر اصفهان، رویکردی روانی- اجتماعی. خانواده پژوهی، 5 (19)، 416-401.
رنجبر، ف.ح؛ کاکاوند، ع؛ برجعلی، ا؛ برماس، ح. (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. سلامت و روان‌شناسی، 1(1)، 187-177.
دلاور، ع. (1389). روش پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
فولادچنگ، م؛ حسن نیا، س. (1394). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شادکامی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 6(1)، 120-103.
گله گیریان، ص. (1392). بررسی رابطه‌ی استیگمای درک شده (داغ اجتماعی) با تحمل روانی و کیفیت زندگی دروالدین کودکان معلول جسمی حرکتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران.
گیلک، م؛ محمدی، ع؛ باقری، ف. (1392). رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت. روان‌شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 9(35)، 315-307.
نریمان، م؛ عالی ساری نصیرلو، ک؛ پرورسودا، ع. (1392). اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانش­آموزان آزاردبده عاطفی، مشاوره کاربردی، 3(2)، 50-37.
نریمانی، م؛ عباسی، م؛ ابوالقاسمی، ع؛ احدی، ب. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد درمانی با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 76-154.
قاسم‌زاده نساجی، س؛ پیوسته گر، م؛ حسینیان، س؛ موتابی، ف؛ بنی‌هاشم، س. (1389). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر پاسخ‌های مقابله‌ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان، مجله علوم رفتاری، 4(1): 43-35.
نویدیان، ع؛ پهلوان‌زاده، س؛ یزدانی، م. (1389). اثربخشی آموزش خانواده بر میزان بار روانی مراقبان خانگی بیماران روانی بستری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 16 (2)، 106-99.
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217-37.
Altmdag, O., Içcan, A., Akcan, S., Koksal, S., Erçin, M., Ege, L. (2007). Anxiety and depression levels in mothers of children with cerebral palsy. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 53, 4-22.
Arce, E., Simmons, A. W., Winkielman, P., Stein, M. B., Hitckock, C., & Paulus, M. P. (2008). Association between individual differences in selfreported emotional resilience and the affective- perception of neutral faces. Journal of Affective Disorders, 25, 210-222.
Aydemir, N., Kaya, B., Yildiz, G., Oztura, I., Baklan, B. (2016). Determinants of felt stigma in epilepsy, Epilepsy & Behavior, 58, 76–80
Aydemir, N., Ozkara, Ç., Unsal, P., Canbeyli, R. (2011). A comparative study of health related quality of life, psychological well-being, impact of illness and stigma in epilepsy and migraine. Seizure, 20, 679–85.
Ayyash-Abdo, H., Sanchez-Ruiz, M.J., Barbari, M.L. (2016). Resiliency predicts academic performance of Lebanese adolescents over demographic variables and hope, Learning and Individual Differences, 48, 9–16.
Bartone, P.T., Hystad, S.W., Eid, J., & Brevik, J. I. (2012). Psychological hardiness and coping style as risk/resilience factors for alcohol abuse. Military Medicine, 177, 517.524.
Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., Cuijpers, P. (2010). The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, (68), 539-544.
Deon, L.L., Gaebler-Spira, D. (2010). Assessment and treatment of movement disorders in children with cerebral palsy. Orthopedic Clinics, 41(4), 507-17.
Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V., Cate, R.T. (2009).Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence, 32, 449-454.
Gratz, K.L., Gunderson, J.G. (2006). Preliminary data on an aceptance- based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behavior Therapy, 37, 25-35.
Greshmam, D., Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents; The explanatory roles of personality and attachment. Personality and individual differences, 52, 616-621.
Gross, J. (2007). Handbook of emotion regulation. The Guilford Press.
Haynos, A.F., Hill, B., Fruzzetti, A.E. (2016). Emotion regulation training to reduce problematic dietary restriction: An experimental analysis, Appetite, 103, 265-274.
Jacoby, A. (2008). Epilepsy and stigma. An update and critical review. Current Neurology and Neuroscience Reports, 8, 339–44.
James, D. (2013). A single case study of a family-centred intervention with a young girl with cerebral palsy who is a multimodal communicator. Child Care Health and Development, 38(1), 87-97.
Krstic, T,, Mihic, L., Mihic, I. (2015). Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities; 47: 135-143.
Kruger, L. (2006). Resilience enhancement Kit design. University of Pretoria, 162-193.
Law, M., Darrah, J., Pollock, N., Rosenbaum, P., Russell, D., Walter, S.D., et al. (2007). Focus on Function - a randomized controlled trial comparing two rehabilitation interventions for young children with cerebral palsy. BMC Pediatric, 7, 31.
Lei,H., Zhang, X., Cai, L., Wang, Y., Bai, M., Zhu, X. (2014). Cognitive emotion regulation strategies in outpatients with major depressive disorder, Psychiatry Research, 218(1–2), 15: 87–92.
Manago, B., Davis, J.L., Goar, C. (2017). Discourse in Action: Parents’ use of medical and social models to resist disability stigma. Social Science & Medicine, 184: 169-177.
Maulding, W., Peters, G.B., Roberts, J., Leonard, E., & Sparkman, L. (2012). Emotional intelligence resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms and interventions (pp. 354-386). Cambridge: Cambridge University Press
Mauss, I.B., Evers, C., Wilhelm, F.H., Gross, J.J. (2006). How to bite your tongue without blowing your top: Implicit evaluation of emotion regulation predicts affective responding to anger provocation. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5), 589-602.
Meule, A., Fath, K., Real, GL, Sütterlin, S., Vögele, C., and Kübler, A. (2013). Quality of life, emotion regulation, and heart rate variability in individuals with intellectual disabilities and concomitant impaired vision, Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 3:1.
Navidian, A., Bahari, F. (2008). Burden Experienced by Fmily caregivers of Patient with Mental Disorders. Pakistan Journal of Psychological Research, 23 (1-2), 19-28.
Ogelman, H.G., Erol, A. (2015). Examination of the Predicting Effect of the Resiliency Levels of Parents on the Resiliency Levels of Preschool Children, Social and Behavioral Sciences, 186,461 – 466.
Patel, V., & Goodman, A. (2007). Researching protective and promotive factors in mental health. International Journal of Epidemiology, 36, 703-707.
Prudente, C.O.M., Barbosa, M.A., Porto, C.C. (2010). Relation between quality of life of mothers of children with cerebral palsy and the children's motor functioning, after ten months of rehabilitation. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 18(2),149-55.
Sloan, D.M., Kring, A.M. (2007). Measuring changes in emotion during psychotherapy: Conceptual and methodological issues. Clinical Psychology Science Practice, 14(4), 307-22.
Steensma, H., Heijer, M. D., & Stallen, V. (2007). Effects of resilience training on the reduction of stress and depression among Dutch workers. Quarterly of Community Health Education, 27 (2), 145-159.
Wadnerkar, M.B., Pirinen, T., Haines-Bazrafshan, R., Rodgers, J., James, D. (2012). A single case study of a family-centred intervention with a young girl with cerebral palsy who is a multimodal communicator. Child Care Health and Development, 38(1), 87-97.
Webb, T.L., Gallo, I., Schweiger, M., Eleanor, G., Peter, M., Sheeran, P. (2012). Effective regulation of affect: An action control perspective on emotion regulation. European Review Of Social Psychology, 23: 143–18.
Wright, M., Masten, A.S., Narayan, A.J. (2013). Resilience processes in development: Four waves of research on positive adaptation in the context of adversity. In S. Goldstein and R.B. Brooks (eds.), Handbook of Resilience in Children(pp15-37).New York:Springer.
Zautra, A.J., Hall, J.S., & Murray, K.E. (2010). Resilience: A new definition of health for people andcommunities. In: Reich, J,W., Zautra. A.J., & Hall, J.S. Handbook of adult resilience. The Guilford Press, New York, London.