اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی و خودپنداشت تحصیلی دانش‌آموزان دارای لکنت زبان

زهرا عزآبادی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ الهه شیروی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1403، ، صفحه 121-147

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.77489.2662

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی‍درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی و خودپندارۀ تحصیلی دانش‍آموزان مقطع ابتدایی دارای لکنت زبان انجام شد. روش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه گردآوری اطلاعات، نیمه‍آزمایشی از نوع پیش‍آزمون، پس‍آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیۀ دانش‍آموزان مقطع ابتدایی دارای لکنت زبان ...  بیشتر