نام خانوادگی

نام

سازمان

سمت

1.        

ابراهیم پور 

مجید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

عضو هیأت علمی

2.        

امرایی

کوروش

-

-

3.        

امین ابادی

زهرا

دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

4.        

بحرانی

محمدرضا

دانشگاه بوشهر

عضو هیأت علمی

5.        

برقی

اسماعیل

سازمان آموزش وپرورش استثنائی

سایر

6.        

بهشتی پور

محسن

-

عضو هیأت علمی

7.        

پاکدامن

شهلا

-

عضو هیأت علمی

8.        

پرهون

کمال

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

9.        

پورسید

سید رضا

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

10.     

توکلی

الهام

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

11.     

چوبداری 

عسگر

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

12.     

حسین‌خانزاده

عباسعلی

دانشگاه گیلان

عضو هیأت علمی

13.     

حکیمی راد

الهام

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی

14.     

خادمی

حمیده سادات

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

15.     

خان آبادی

مهدی

-

-

16.     

رضایی

سعید

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

17.     

زارعی زوارکی

اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

18.     

سلطانی

اسماعیل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضو هیأت علمی

19.     

سلطانی کوهبنانی

سکینه

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

20.     

سلیمانی

مهدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیأت علمی

21.     

شیخ الاسلامی

علی

دانشگاه محقق اردبیلی

عضو هیأت علمی

22.     

شریفی

علی

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

23.     

ضرغام بروجنی

علی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عضو هیأت علمی

24.     

عبدالمحمدی

کریم

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

25.     

عبداله زاده رافی

مهدی

دانشگاه ملایر

عضو هیأت علمی

26.     

عزیزیان

مرضیه

مدرس دانشگاه فرهنگیان

سایر

27.     

عسگری

محمد

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

28.     

علیزاده

حمید

دانشگاه علامه طباطبائی

استاد

29.     

فرامرزی

سالار

دانشگاه اصفهان

عضو هیأت علمی

30.     

فرخی

نور علی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

31.     

قاسم زاده

سوگند

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

32.     

کاشانی وحید

لیلا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

33.     

کاظمی

فرنگیس

-

عضو هیأت علمی

34.     

مقدس

علیرضا

-

عضو هیأت علمی

35.     

نسائیان

عباس

دانشگاه بجنورد

عضو هیأت علمی

36.     

نیک خو

فاطمه

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

37.     

یوسفی لویه

مجید

-

عضو هیأت علمی

38.     

وکیلی

سمیرا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

login