عامل‌های بنیادی در اختلال‌های کودکان بر پایه سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و رسکولار

حسین قمری کیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 153-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5286

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین عامل­های بنیادی در اختلال‌های کودکان بر پایه سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و رسکولار بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره شهرستان اردبیل در شش ماهه دوم سال 1391 بودند. گروه نمونه شامل 200 نفر از کودکان و نوجوانان (88 پسر و 112 دختر) مراجعه کننده به کلینیک­های درمانی بودند ...  بیشتر