معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مریم ایزی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 113-134

چکیده
  هدف اصلی مقاله شناسایی ساختار مدیریتی، استراتژی‏ها و فرایند‏های موجود برای ارائه خدمات آموزش عالی به افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه است. در این پژوهش از روش مطالعه موردی که یکی از انواع روش تحقیق کیفی است استفاده شده است؛ سه دانشگاه از نظر ارائه خدمات به دانشجویان با نیازهای ویژه شناسایی و دانشگاه آتاباسکا از کشور کانادا با توجه ...  بیشتر