تأثیر آموزش مهارت های معنوی بر ارتقاء کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

مریم صف آرا؛ مینا خانبابایی؛ مینو خانبابایی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1399، ، صفحه 161-180

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.43806.2009

چکیده
  توجه به شرایط کودکان کم‌‌توان‌ذهنی و تأثیرات نامطلوب این بحران بر مادران با ایجاد تنشهای جسمی، روانی و اجتماعی که منجر به انزوا وکاهش شدید در کیفیت زندگی و امید به زندگی آنها می‌شود، لازم است ضرورت آموزش مهارت معنوی مورد مداقه قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی بر ارتقاء کیفیت زندگی و امید ...  بیشتر