نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه بین استدلال سیال و حافظه‌ی کاری کودکان نارساخوان

علی آگاهی؛ حسین شاره؛ حسن توزنده جانی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 127-151

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.38144.1903

چکیده
  چکیده: حافظه‌ی کاری مهم‌ترین پیش‌بینی کننده استدلال سیال است. حافظه‌ی کاری و استدلال سیال به‌عنوان دو کارکرد شناختی پیچیده، همبستگی زیادی باهم دارند. پژوهش‌های زیادی این رابطه‌ی قوی را تائید کرده‌اند؛ اما متغیرهای پنهان‌بین این دو کارکرد همچنان ناشناخته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش میانجی سرعت پردازش در رابطه‌ی بین حافظه‌ی ...  بیشتر