اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی و خودپنداشت تحصیلی دانش‌آموزان دارای لکنت زبان

زهرا عزآبادی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ الهه شیروی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1403، ، صفحه 121-147

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.77489.2662

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازی‍درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی و خودپندارۀ تحصیلی دانش‍آموزان مقطع ابتدایی دارای لکنت زبان انجام شد. روش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه گردآوری اطلاعات، نیمه‍آزمایشی از نوع پیش‍آزمون، پس‍آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیۀ دانش‍آموزان مقطع ابتدایی دارای لکنت زبان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر جرات ورزی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش‌ پذیر

انیسه جباری دانشور؛ سیدداوود حسینی نسب؛ معصومه آزموده

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1401، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.65119.2400

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری و قصه درمانی بر جرات‌ورزی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر صورت گرفت. این پژوهش، مطالعه‌ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل ‌دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر در سال تحصیلی 1399-1400 بود که در مدارس ابتدایی استثنایی ...  بیشتر