آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1413
تعداد پذیرش 194
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 992
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 304

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 551903
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 431483
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 128 روز
درصد پذیرش 14 %