آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1380
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 971
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 290

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 532068
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 415016
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 14 %