آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1459
تعداد پذیرش 208
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 1016
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 319

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 383
تعداد مشاهده مقاله 578696
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 452794
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 372 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 124 روز
درصد پذیرش 14 %