بررسی کــارکـردهای اجـــرایی استـــدلال، بـــرنامه ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظـۀ کاری در دانش‏آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر مقایسۀ کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه ریزی ـ سازمان دهی و حافظۀ کاری در دانش‏آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال ریاضی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه‏ای است. جامعۀ آماری شامل، دانش‏آموزان دختر مقطع دبستان با و بدون اختلال ریاضی شهرستان تهران است. 60 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی در دو گروه 30 نفره با و بدون اختلال ریاضی در مقطع سنی 8 تا 11 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. به‏منظور گردآوری داده‏ها از آزمون‏های کی مت، آزمون آندره ری و خرده آزمون‏های تشابهات و حافظۀ عددی وکسلر کودکان استفاده شد. داده‏ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته‏ها: نشان داد که این کودکان در کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‏ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظۀ کاری با گروه عادی تفاوت داشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که: بین دو گروه کودکان عادی و دارای اختلال ریاضی در متغیرهای وابسته ترکیبی استدلال، برنامه‏ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظۀ کاری تفاوت معنی‏داری مشاهده می‏شود. برای تعیین معنادار بودن نتیجۀ نهایی از تصحیح بفرونی استفاده شد که سطح معناداری را که 05/0 بود به 4 تقسیم نمودیم. مقدار 0125/0 شد و برای آزمون معناداری مدنظر قرار گرفت.
نتیجه گیری: با توجه به نظریه‏ها و تحقیقات انجام شده در حوزه‏های مورد بحث و با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‏توان نتیجه‏گیری نمودکه، بین عملکرد استدلال، حافظۀ ‏کاری و برنامه ‏ریزی ـ سازماندهی دانش آموزان عادی با دانش آموزان دارای اختلال ریاضی تفاوت وجود دارد. البته این پژوهش تنها سه حوزه از کارکردهای اجرایی شامل استدلال، برنامه‏ریزی ـ سازمان‏دهی و حافظه کاری را مورد بررسی قرار داد. پیشنهاد می‏شود در تحقیقات آتی سایر کارکردهای اجرایی نیز مورد بررسی قرار گیرند .

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی

ارجمندنیا، علی اکبر. (1386). تأثیر راهبردهای مرور ذهنی و برنامه‏ریزی بر عملکرد حافظه فعال دانش‏آموزان با نارسایی در ریاضیات و نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی. دانشگاه علامه طباطبایی (پایان‏نامه دکتری).

 بریس، نیکلاس؛ کمپ، ریچارد؛ سنگلار، رزمری. (1384). تحلیل داده‏های روان‏شناسی با برنامهSpss ویرایش‏های 8 و 9 و 10 و 11، ترجمۀ خدیجه آرین و علی صمدی؛ نشر دوران.

بهرامی، هادی. (1381). آزمون‏های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)؛ تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

دلاور، علی. (1384).احتمالات و آمار کاربردی در روان‏شناسی و علوم تربیتی؛ چاپ یازدهم، تهران: انتشارات رشد.

رمضانی، مژگان. (1379). برنامه‏های ترمیمی در فراگیری دانش‏آموزان حساب نارسا، چاپ اول، انتشارات وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

زارعی، طهمورث. (1373).هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان (تجدیدنظر شده 1974 (Wisc-R) بر روی دانش آموزان ده ساله شهر تهران، دانشگاه تهران.

علیزاده، حمید. (1385). رابطۀ کارکردهای اجرایی عصبی ـ شناختی با اختلال‏های رشدی، تازه‏های علوم شناختی، سال 8، شماره 4، 1385، صص 70 – 57.

علیزاده، حمید؛ زاهدی پور، مهدی. (1383). کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی؛ تازه‏های علوم شناختی، سال 6، شماره 3 و4.

گنجی، حمزه. (1381)، آزمون‏های روانی مبانی نظری و عملی، چاپ هشتم، انتشارات آستان قدس.

لرنر، ژانت. (1384). ناتوانی‏های یادگیری، ترجمۀ عصمت دانش، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

محمداسماعیل، الهه. (1377).انطباق و هنجاریابی آزمون ریاضیات ایران کی مت، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثنایی [دولتی].

میر مهدی، سید رضا. (1386). تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی و روش آموزش بیان نوشتاریبهبود عملکرد در ریاضیات، خواندن و بیان نوشتاری دانش‏آموزان پایۀ چهارم با اختلالات یادگیریبر  E . R؛ دانشگاه علامه طباطبایی (پایان نامۀ دکتری).

میر هاشمی، مالک. (1371). هنجاریابی آزمون تصاویر در هم آندره ری در دانش آموزان 15-7 سال و بزرگسال شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

 

 

منابع لاتین

Andersson, Ulf . (2008) . Mathematical competencies in children with different types of learning difficulties. Journal of Educational Psychology. 2008 Feb Vol 100(1) 48-66. ©2008 American Psychological Association.

Brown, Thomas. E. (2006).Executive Functions and Attention: Deficit Hyperactivity Disorder. Yale University, USA. International Journal of Disability, Development and Education Vol. 53, No. 1, March 2006, pp. 35–46.

Decker , Scott L . Hill , Scott K . Dean , Raymond S. (2007). Evidence of construct similarity in executive functions and fluid reasoning abilities .International Journal of Neuroscience, Vol 117, Issue 6 June 2007 , pages 735 - 748 .

Decaire , Michael . (2006) . Assessment of Executive Functioning in Psychoeducational Domains CPA, Clinical Measurement Consultant Harcourt Assessment / PsychCorp 1-866-335-8428 michael_decaire@harcourt.com .http://www.harcourtassessment.ca http://psychoed.thedatabase.org

DSM IV. (1994).Diagnostic and Statistical manual of mental disorder.(4th.ed.). Washington DC: APA.

Emick , J .(2005) . Association between Formal Operational Thought andWelsh Executive Function as Measured by the Tower of Hanoi-Revised. Elsevier Customer Service Department . 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, FL 32887-4800. Tel: 877-839-7126 (Toll Free); Fax: 407-363-1354 usjcs@elsevier.com.

Endlich , Norman Andrew . (2001) . An Investigation of the Nexus Between Strategic Planning and Organizational Learning . Dissertation for PhD  . Title page for ETD etd-12082001-151605

Garnett , Kate . (1998). Math Learning Disabilities. Division for Learning Disabilities . Journal of CEC (1998) . ©2008 WETA. All Rights Reserved . www. ldoline .org.mht

Gathercole , Susane . Alloway , Tracy P. Kirkwood , Hannah J . Elliott , Julian G .Holmes, Joni . Hilton , Kerry A . (2007) .Attentional and executive function behaviours in children With poor working memory , Learning and Individual Differences. 18(2008) 214–223.www.sciencedirect.com. www.elsevier.com

Kaneda , Mizuki . Osaka, Naoyuki .(2008) . Role of anterior cingulated cortex during semantic coding Inverbal working memory. Journal of NeuroscienceLetters 436(2008)57–61 . www.elsevier.com/locate/neulet.

Loftiz , W Christopher . (2004).An ecological validity study of executive function measures in children with and without attention deficit hyperactivity disorder. Dissertation for PhD . university of florida .

Levine , Mel .(2008) . The realization and utilization of organization . All kinds of minds.

Masterson, j.evans, Julie. lea, Helen . aloia , mark . (2008) . verbal analogical reasoning in children with language – learning disabilities; ASHA . www.elsevier.com.

McCloskey, George . (2008). Executive Functions: Definitions, Assessment and Education/ Intervention, Philadelphia College of Osteopathic Medicine (ppt) gmccloskz@aol.com or georgemcc@pcom.edu.

McCloskey, George .(2008). Executive Function and Motivation – Motivating the Unmotivated . http://cliotech.blogspot.com/

McCloskey , George .(2007). Executive Functions: Definitions, Assessment, and Education/Intervention, georgemcc@pcom.edu.

Mu¨ller , Ulrich . Sokol , Bryan . Overton , Willis F . (1999) . developmental Sequences in Class Reasoning and Propositional Reasoning . Journal of Experimental Child Psychology 74, 69–106 (1999) . Article ID jecp.1999.2510, available online at http://www.idealibrary.com on

National Center for Learning Disabilities, Inc. (2008) . Executive Function Fact Sheet . http.//www.ncld.org/content/view/302/326

National Center for Learning Disabilities. (2006). Dyscalculia . Copyright 2007 National Center for Learning Disabilities , Inc. www. ldoline .org.mht

National Center for Learning Disabilities . (2006). Dyscalculia: A Quick Look . Copyright 2008 National Center for Learning Disabilities, Inc. www. ldoline .org.mht

PARENTING Magazine. (2003).Help Kids Get Organized . Copyright ©2008TWEAN News Channel Of Austin, L.P. D.B.A. News 8 Austin . Http.//Www.Tipit.Net

Rubinsten, Orly. Henik, Avishai. (2006). Double Dissociation of Functions in Developmental Dyslexia and Dyscalculia. Journal of Educational Psychology . (2006) Nov Vol 98(4) 854-867.

Sluis , Sophie van der . de Jong , Peter F . van der Leij , Aryan .(2006) . Executive functioning in children , and its relations With reasoning, reading, and arithmetic . Journal of Intelligence 35 (2007) 427–449 . www.sciencedirect.com.

Sutton, Amy M. (2007) . Executive function in the presence of sleep disordered breathing. Dissertation for PhD . the College of Education Georgia State University.

Stanberry, Kristin . (2008). Executive Function: A New Lens through which to View Your Child, © GreatSchools Inc . All Rights Reserved. Originally created by Schwab Learning, formerly a program of the Charles and Helen Schwab Foundation.www. SchwabLearning_org.mht.

Twamley , W Elizabeth . Palmer, W. Barton , Jeste V Dilip . Taylor , J Michael . Heaton , K Robert. (2006) . Transient and executive function working memory in schizophrenia, Journal of Schizophrenia Research 87(2006)185–190. www.sciencedirect.com . www.elsevier.com/locate/lindif

Ward , Sarah . Executive Function Skills . (2007). CCC-SLP, SPED PAC Presentation. o.mel@verizon.net . www.executivefunctiontherapy.com

Wright , Christina C. (1996). Learning Disabilities in Mathematics. ©2008 WETA. All Rights Reserved , www. ldoline .org.mht