روانشناسی افراد استثنایی (JPE) - اهداف و چشم انداز