بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دادخواه، اصغر [1] استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • دادمهر، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی- آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)
 • داسون، شین [1] استاد واکاوی یادگیری، مرکز نوآوری‌های تدریس، دانشگاه استرالیای جنوبی، آدلاید، استرالیا
 • دانش، عصمت [1] استاد گروه روانشناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • داودی، ایران [1] استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران
 • درتاج، فریبرز [1] هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • درتاج، فریبرز [1] روانشناسی تربیتی/دانشکده روانشناسی/ دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران
 • درخشان، معصومه [1] کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران مرکز
 • درویشی، زهره [1] دکتری روان‏شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • دستجردی کاظمی، مهدی [1] استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • دلاور، علی [1] استاد روش تحقیق و آمار، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران
 • دلاور، علی [1] سنجش و اندازه گیری/ روانشناسی/دانشگاه علامه طباطبایی/تهران/ایران
 • دلاور، علی [1] استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
 • دلاور، علی [1] استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه سنجش و اندازه گیری
 • دلاور، علی [1]
 • دلاور، علی [1] استاد سنجش و اندازه‌گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دهاقین، وحیده [1] کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-‌ درمانی تهران.
 • دهقانی، مرضیه [1] استادیار گروه برنامه های آموزشی و درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • دهقانی، نعیمه [1] کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوی
 • دهقانی، یوسف [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • دهقانی، یوسف [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • دورودیان، زهرا [2]
 • دوستان، محمدرضا [1] مربی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • دوستکام، محسن [1]
 • دولت ابادی، شیوا [1] استادیار روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی