دلبستگی عمومی والدین و نظریۀ ذهن دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی سبک دلبستگی عمومی والدین و نظریۀ ذهن دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی11-8 ساله شهرستان گناباد بود. طرح این پژوهش از نوع مطالعات علی ـ مقایسه ای بود. جامعۀ این پژوهش را همه دانش‏آموزان دختر و پسر که در مدرسه استثنایی شهید علویان گناباد مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‏دادند که به صورت تمام شماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‏های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t مستقل) استفاده شد. نتایج نشان داد که دلبستگی عمومی والدین، دلبستگی پدر و مادر با نظریۀ ذهن (تکالیف محتوای غیرمنتظره و انتقال غیر منتظره) در بین دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی که به این تکالیف پاسخ درست و نادرست داده‌اند تفاوت معنادار ندارد (0.05 P>). با استناد به داده‏های بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که دلبستگی عمومی والدین در بین دانش‏آموزانی که به تکالیف نظریۀ ذهن پاسخ درست یا نادرست داده‌اند تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


ادب، غلامحسین (1384)، بررسی رابطه نظریۀ ذهن با سن، هوش، جنسیت و نوع تکلیف در کودکان پیش دبستانی، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.

افروز، غلامعلی (1381)، روانشناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام (کم‏توان ذهنی)، تهران: دانشگاه تهران.

امین یزدی، امیر (1383)، شناخت اجتماعی: تحولات استدلال «تئوری ذهن» در کودکان، مطالعات تربیتی و روانشناسی، 5، 66-43.

بشارت، محمدعلی (1379)، ساخت و هنجار یابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان. (گزارش طرح پژوهشی)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

حسن زاده، سعید (1384)، تئوری ذهن در کودکان ناشنوا. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،16،143-164.

جوکار، بهرام؛ سامانی، سیامک؛ فولادچنگ، محبوبه (1379)، دیدگاه گیری در کودکان پیش دبستانی: بررسی مقایسه ای درون فردی و بین فردی، روانشناسی و علوم تربیتی، 30، 160-37.

زیگلر، رابرت و آلیبالی، مارتا (1386)، تفکر کودکان: روان شناسی رشد شناختی، ترجمه کمال خرازی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

طاهری، محمد (1388)، رابطه سبک دلبستگی والدین و بلوغ اجتماعی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی شهر شیراز، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا؛ خیر، محمد (1385)، بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریۀ ذهن در گروهی از دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی و عادی شهر شیراز، مجله روانشناسی، 10، 199- 181.

گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس (1384)، روش‏های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، تهران: انتشارات سمت.

مشهدی، علی؛ محسنی، نیکچهر (1385)، بررسی مقایسه ای توانش های نظریۀ ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کود کان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی، مجله روانشناسی،10، 155-134.

نسائیان، عباس (1389)، تأثیر آموزش باور غلط بر اکتساب نظریۀ ذهن کودکان کم‏توان ذهنی 11-8، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

 

Abbeduto, L; Short-Meyerson K; Dolish, J & Benson,G (2004), Relationship between theory of mind and language ability in children and adolescents with intellectual disability; Journal of Intellectual Disability Research, 48, 150-159.

Astington, J; & Jenkins, J (1995), Theory of mind development and social understanding. Cognition and Emotion.9, 151-165.

Baldwin, M. W; & Fehr, B. (1995). On the Instability of Attachment Style Rating, Personal Relationships, 2, 247- 261.

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a" theory ofmind. Cognition, 21, 13-125.

Baron-Cohen, S. (1999). The evolution of a theory of mind. The descent of mind: Psychological perspectives on hominid evolution, 261-277.

Bartholomew, K; & Shaver, P. R. (1998). Methods of Assessing Adult Attachment, In J. A. Simpson; & W. S. Rholes (Eds), Attachment Theory and Close Relationship, N. Y. Guilford Press, 25- 45.

Call, J. & Tomasello, M. (2008). Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later. Trends in Cognitive Sciences, 12, 187-192.

Carpendale, J &  Lewis, C;  Susswein, N  & Lunn, J (2008), Talking and thinking: The role of speech in social understanding, In A. Winsler, C. Fernyhough, & I. Montero (Eds.), Private speech, executive functioning, and the development of verbal self-regulation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Cebula, K. R. & Wishart, J. G. (2008). Social Cognition in Children with Down syndrome. International Review of Research in Mental Retardation, 35, 43-86.

Doherty, M (2009), Theory of Mind: How Children Understand Others' Thoughts and Feelings. Hove and New York, Psychology Press.

Feeney, J; & Noller, P. (1996). Adult attachment, London: Sage Publications, 25- 32.

Fernyhough, C. (2008). Getting Vygotskian about theory of mind: Mediation, dialogue, and the development of social understanding. Developmental review, 28, 225-262.

Flavell, J. H. (2000). Development of children's knowledge about the mental world. International Journal of Behavioral Development, 24, 15.

Guajardo, N. R., Snyder, G., & Petersen, R. (2008). Relationships among parenting practices, parental stress, child behaviour, and children's social-cognitive development. Infant and Child Development.

Guttmann, T. M. (2004). Affect, attachment, and maternal response to infant Behavior and Development, 17, 335- 340.

Hale, C. & Tager-Flusberg, H (2003), The influence of language on theory of mind: A training study, Institutes National of Health, 6(3): 346-359.

Hazan, C; & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment roses. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511- 524.

LaBounty, J; Wellman, H; Olson, S; Lagattuta, K; & Liu, D (2008), Mothers’ and Fathers' Use of Internal State Talk with their Young Children, Social Development, 17, 757-775.

Maynard,A.E & Greenfeild,P.M. (2003). Implicit cognitive development in cultural tools and children: lessons from Maya Mexico. Cognitive Development,489-510.

McAlister, A & Peterson, C (2007), A longitudinal study of child siblings and theory of mind development, Cognitive  Development, 22 (2), 258-270.

Mc Cabe, P. C; Meller, P. J. (2004). The relationship between language and social competence: How language impairment affects social growth. Psychology in the Schools, 41 (3), 313- 321.

Ojose, B.(2008). Applying Piaget’s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction. The Mathematics Educator. 18, 26–30.

Onti, L. L & Thampson, R.A.(2008). Attachment , Parent-Child discourse and theory of mind development. Blackwell Publishing, 47-61.

Papalia, D. E. (2002). Adult attachment representations, parental responsiveness and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Psychological Bulletin, 117, 387-403.

Pears K & Moses L (2003), Demographics, parenting, and theory of mind in preschool children. Social development, 12, 1-20.

Peterson, C. C., Wellman, H. M., & Liu, D. (2005). Steps in theory-of-minddevelopment for children with deafness or autism. Child Development, 76, 502-517.

Schlesinger,M & McMurray,B. (2012). The past, present, and future of computational model of cognitive development. Cognitive development.

Staci Young B A. (2008). Theory of mind its significance in children with autism. Proprium Journal of psychology; 2:17- 24.

Symons, D (2004), Mental state discourse, theory of mind, and the internalization of self–other understanding. Developmental Review, 24, 159–188.

Vinden, P (2001), Parenting attitudes and child’s understanding of mind a comparison of Korean American and Angola- American families. cognitive development, 16,793-809.