اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال‌های‌ رفتاری برون‌نمود در دانش‌آموزان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان، تنکابن، ایران

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

با توجه به تأکید متخصصان بر انجام مداخله‌های بهداشت روان برای کودکان دبستانی به منظور پیشگیری اولیه، درمان و توسعه بهداشت روان؛پژوهش حاضربا هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی با شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه­های اختلال­های­ رفتاری برون‌نمود در دانش­آموزان انجام شد.روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش­آزمون­-پس­آزمون با گروه گواه و همچنین مرحله پیگیری دو ماهه است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی با اختلال­های رفتاری برون‌نمود شهر لنگرود در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می­دادند که تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای سنجش اختلال­های­ رفتاری برون نمود در دانش‌آموزان از سیاهه رفتاری کودک استفاده شد.برنامه آموزش مهارت­های اجتماعی والکردر طی 17 جلسه به مدت دو ماه برای افراد گروه آزمایش ارائه گردید. جهت تحلیل داده­های جمع­آوری شده از آزمون تحلیل واریانس مختلط همراه با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.تحلیل داده­های این پژوهش نشان داد که در مرحله پس­آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و گواه، در میزان نشانه­های اختلال­های رفتاری برون نمود تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که آموزش مهارت­های اجتماعی با شیوه شناختی­- رفتاری روش مؤثری در کاهش نشانه­های اختلال­های رفتاری برون نمود است.

کلیدواژه‌ها