همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر فاطمه نیک خو

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

f_nikkhoo@yahoo.com

دبیر اجرایی

دکتر عسگر چوبداری

دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان Expert publications Tabatabai University

asgar.choobdary@yahoo.com
02148393166