نقش میانجی ارتباط بین والد-کودک، منبع کنترل و عملکرد تحصیلی در رابطه بین اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی و افسردگی کودکان

نورعلی فرخی؛ منصور حرفه دوست؛ اسماعیل خیرجو؛ مجتبی سلم آبادی؛ زهرا فیض الهی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1462

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی متغیرهای محیطی (ارتباط والد-کودک)، منبع کنترل و عملکرد تحصیلی به منظور تبیین افسردگی کودکان با اختلالنارسایی توجه - بیش‌فعالی  بود.  بعد از غربالگری کودکان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مقیاس های مدیریت رفتاری و تنیدگی والدگری  به عنوان نشان‌گرهای مربوط به رابطه والد-کودک و مقیاس اختلالنارسایی ...  بیشتر